Lidová písnička si nezaslouží, aby na ni kdokoliv parazitoval

Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené kolegové. Tento návrh zákona vznikl, protože lidová písnička si nezaslouží, aby na ni kdokoliv parazitoval. Vybíral z ní poplatky, nebo ji zatěžoval administrativou. Folklor bychom měli rozvíjet pro svoji nezaměnitelnost, upřímnost a lidský rozměr. I proto jsem dnes přijal výzvu řady svých přátel – folkloristů, kteří mě před časem vybídli k tomu, abych se také na plénu Senátu objevil v krojové košili, když už zde hájím zájmy Slovácka. Dnes tomu byla zřejmě ta nejlepší příležitost.

Ivo Valenta v Senátu | foto: Senát Parlamentu ČR

Ivo Valenta v Senátu | foto: Senát Parlamentu ČRDovolte mi krátce zrekapitulovat dva hlavní cíle novely zákony.

Prvním z nich je zpřesnit znění stávající právní úpravy ve vztahu k folklorním hudebním dílům…

Takže prvním z nich je zpřesnit znění stávající právní úpravy ve vztahu k folklorním hudebním dílům, jejichž autor není znám, není anonymní či nevystupuje pod pseudonymem. Měníme znění tak, aby vynětí folklorních děl z ochrany poskytované autorským zákonem bylo jednoznačnější.

loading...

Druhým cílem novely je zbavit folkloristy ohlašovací povinnosti, týkající se programu jejich produkce ve vztahu k provozovateli produkce, a to v případě, že prezentují výhradně folklorní hudební díla, která nemají autora. Vzhledem k tomu, že v takových případech jsou hraná hudební díla podle stávající právní úpravy vyňata z působnosti autorského zákona, jeví se tato povinnost v těchto případech jako nadbytečná administrativní zátěž, od které lze folklorním sdružením a organizátorům folklorních akcí ulevit. Aniž by to mělo jakýkoli negativní dopad na ochranu autorských práv.

Novela předkládaná s ohledem na stávající praxi, kdy v minulosti docházelo a stále dochází k tomu, že dodavatelé živé hudební produkce či její provozovatelé hradí kolektivnímu správci licenční poplatky i za výtvory, které úpravě autorského zákona nepodléhají.

Pokud se stane, zmiňoval jsem to zde na plénu již v prvním čtení, například u Folklorního sdružení ČR, že folkloristům OSA vypoví například smlouvu o kolektivním placení poplatků, dostanou se tyto spolky do finančních problémů a jsou nuceny zajišťovat si veškerou administrativní agendu samy. Administrativa je zbytečně zatíží a čas a energii, kterou by mohly věnovat rozvoji tradic a lidové kultury, vynaloží na shánění finančních prostředků pro úhradu autorských odměn, které vlastně ani nejsou autorskou odměnou. Zdůraznil bych také, že vedoucí folklorních souborů vesměs dělají svoji práci zcela dobrovolně, nezištně a samozřejmě i bez nároku na jakýkoliv honorářů. Obávám se, že vlivem neustále bobtnající administrativy by časem mohlo dojít až k zániku folkloru jako takového.

Podle mého názoru jsou folkloristé významnými nositeli tradiční lidové kultury a národního kulturního dědictví, jejichž role je v tomto nezastupitelná, a právě z toho důvodu by měl být zákon upraven.

Jsem rád, že jme během projednávání v senátních výborech našli shodu na pozměňovacím návrhu, který nás posunul blíže k přijetí novely.

Naším cílem při diskusi o změnách předlohy bylo zachovat ve stejném znění novelu navrženého osvobození od výše uvedených administrativních povinností pro provozovatele a dodavatele živých hudebních produkcí, pokud tato živá hudební produkce bude provozovat pouze výtvory tradiční lidové kultury, povahy hudební ve smyslu § 3 písm. b), jejichž autor není znám.

Zároveň jsme se snažili vyjít vstříc legislativě a reagovali jsme na některé jejich výhrady. Po dohodě s legislativci jsme se pak navíc rozhodli jít v návrhu ještě dál a rozšířili jsme předkládanou novelu o takové právní úpravy, která by dodavatelům hudební produkce v praxi umožnila před akcí oznámit kolektivnímu správci pouze informaci o prostém konání akce a kompletní seznam všech písní s názvy děl a autorů by dodavatelé poskytli provozovateli až po akci, nejpozději do 15 dnů.Považuji to za vstřícný krok vůči všem dodavatelům, ale i provozovatelům živých hudebních produkcí, kteří dnes předem složitě vypisují celé názvy a autory písní, přitom po akci ještě nemusejí stejně dohlašovat přídavky. Tato změna reflektuje implementaci evropské směrnice a inspirovala se návrhem novely autorského zákona, kterou připravuje ministerstvo, takže není v rozporu s představami resortu kultury.

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, na závěr mi dovolte poděkovat všem kolegům za podporu pozměňovacích návrhů zákona ve výborech.

Tam, kde je folklor, tam je naše česká, moravská i slezská píseň. Ochrana tradiční lidové kultury a pomoc v jejím rozvoji je velmi důležitá, obzvláště dnes, v době, kdy například v důsledku uprchlické krize čelíme nechtěným vlivům jiných kultur.

Rád bych vás všechny z tohoto místa požádal o podporu tohoto návrhu zákona ve znění usnesení výboru, folklor je víc než hudba, je to životní postoj, s nezastupitelnou rolí v naší historii. Někdy si musíme postesknout, že naše tradiční lidová kultura už dávno není tím každodenním průvodcem života, jakým byla dřív.

A proto, prosím, nezapomínejme na naše kořeny a nenechme je časem zcela zmizet. Pomozme tímto návrhem aspoň částečně naši tradiční lidovou kulturu rozvíjet.

Děkuji.Projev na 17. schůzi Senátu dne 6. 1. 2016

loading...
Reklama:
loading...