Nekomplikujme život držitelům zbrojních oprávnění ani policii! Nechme věci tak, jak jsou

Děkuji, pane místopředsedo. Hezké dopoledne, dámy a pánové. Já bych se také chtěla vyjádřit za klub ODS k pozměňovacím návrhům, které tady byly rekapitulovány jak panem ministrem, tak kolegou Danem Kortem.

Jana Černochová | foto: ods.cz

Jana Černochová | foto: ods.cz

Jak jistě víte, protože jsem vystupovala na toto téma v Poslanecké sněmovně několikrát, navrhla jsem výboru pro obranu i výboru pro bezpečnost právě návrh na vypuštění toho paragrafu, který se týká prolomení domovní svobody. A navrhla jsem vypuštění tohoto paragrafu právě z důvodu, že jsem i s několika ústavními právníky konzultovala, jestli skutečně policie podle zákona o policii oprávnění, aby konala ve věcech, které by mohly zabránit střílejícím šílencům, tak jestli oprávnění má a jestli ho má dostatečné. A utvrdila jsem se v tom, že opravdu oprávnění dostatečné má. A utvrdili jste se v tom i vy v posledních dvou týdnech. Utvrdili jste se v něm včera, když jste se mohli z médií dozvědět, že policie ukázkově podle zákona o policii zabavila několik desítek zbraní, několik kilogramů nábojů člověku, který je měl doma a ne na všechny měl průkaz zbraně. Úplně ukázkový krásný příklad toho, jak stávající legislativa funguje. Stejně tak krásný ukázkový příklad toho, jak stávající legislativa funguje, jsme viděli ve veřejnoprávních médiích zkraje tohoto týdne, kdy člověk z Jihomoravského kraje ohrožoval své okolí plynovou pistolí, takže to nebyl držitel zbrojního průkazu. Ale z logiky věci nikdo nemohl na dálku poznat, jestli se jedná o pistoli samonabíjecí nebo jestli se jedná o pistoli plynovou, takže z tohoto důvodu tam přijela zásahovka. Opět ukázkově podle zákona o policii provedli zákrok, zadrželi toho člověka, odzbrojili toho člověka, odvezli ho na služebnu a zabavili mu tu plynovou zbraň. Co chceme víc?

Kolegyně a kolegové, ten návrh, tak jak je předložený, by nezabránil situaci, která nastala v Uherském Brodě. Nezabránil. Můžu vám tady říkat dalších x případů z poslední doby, kdy oprávnění, stávající oprávnění, které policie má, tak funguje a je dostatečné. A není žádný důvod prolamovat něco, na co si myslím, že většina z nás v této Sněmovně snad je ještě stále citlivá – a to je osobní svoboda. Opět tady potrestáme zákona dbalé občany České republiky, kteří prošli všemi těmi povinnostmi, které jsou spojeny s tím, aby se z nich mohli stát držitelé zbrojních průkazů. A tyto lidi my budeme ořezávat na jejich právech místo toho, abychom se skutečně věnovali potírání možných excesů spáchaných nelegálně drženými zbraněmi od lidí, kteří mají sklony k nějakým teroristickým útokům.

Víte, když jsem tady hovořila o tom, že Ústava České republiky, a konzultovala jsem tyto záležitosti s ústavními právníky, takže Ústava České republiky skutečně hovoří o tom, za jakých okolností lze prolamovat domovní svobodu, tak nechci vás zdržovat, ale chci vás přesvědčit, takže mi, prosím, věnujte pozornost a dejte mi šanci vám tady odcitovat některé pasáže právě spojené s ústavněprávním rámcem. Tedy v té navrhované novele podle známých ústavních právníků byla identifikována některá potenciálně ústavněprávní nekonformní ustanovení, zejména oprávnění příslušníků policie vstoupit do obydlí za účelem zadržení zbraně, střeliva nebo dokladů zakotvené v ustanoveních § 56 odst. 2 a 3, § 57 odst. 1 a 5 a § 70 odst. 1, 2, a 3 Zákona o zbraních.

Tento dokument, ze kterého vám ocituji – a nebude to dlouhé – tak shrnuje právě stručnou analýzu uvedených ustanovení ohledně otázky jejich souladu s ústavněprávně zaručeným právem na nedotknutelnost obydlí.

Milé dámy, milí pánové, pokud my dneska přijmeme prolomení této domovní svobody, tak se nedá vyloučit, že to skončí u Ústavního soudu. A já nejsem člověk, který by tady „chrastil zbraněmi“ a vyhrožoval: My to dáme k Ústavnímu soudu. Ale skutečně se pouštíme a dopouštíme porušení Ústavy České republiky.

Nedotknutelnost obydlí je upravena v ustanovení v čl. 12 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, ve které platí, cituji: Obydlí je nedotknutelné. Není dovoleno do něj vstoupit bez souhlasu toho, kdo v něm bydlí. Konec citace z Ústavy.

Nedotknutelnost obydlí je prolomena v prvé řadě ustanovením č. 12 odst. 2 Listiny základních práv a svobod o domovní prohlídce, podle kterého domovní prohlídka je přípustná jen pro účely trestního řízení, a to na… Neřvěte! (Na poslance v pravé části sálu dohadující se mezi sebou.)

Domovní prohlídka je přípustná jen pro účely trestního řízení, a to na písemný odůvodnění příkaz soudce. Způsob provedení domovní prohlídky stanoví zákon.

Konec citace.Další a pro daný případ důležitější možnost – prolomení zásady nedotknutelnosti obydlí je pak obsažena v ustanovení článku 12 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, podle kterého – zase cituji: „jiné zásahy do nedotknutelnosti obydlí mohou být zákonem dovoleny jen, je-li to v demokratické společnosti nezbytné pro ochranu života nebo zdraví osob, pro ochranu práv a svobod druhých, anebo pro odvrácení závažného ohrožení veřejné bezpečnosti a pořádku.“

Myslím, že z toho, co jsem vám teď odcitovala, a můžu citovat dál, ale nechci, řada z vás jsou právníci, řada z vás sedíte v ústavně právním výboru, takže jste tuto záležitost diskutovali i tam, a byť tedy se nepřijalo žádné usnesení, které by bylo většinové, tak si myslím, že ta debata tam přesně probíhala v těchto intencích, jako jsem vám tady říkala já. A všichni víme, že práva zaručená ústavně právním pořádkem se mohou omezovat co nejméně, tedy skutečně tohle ustanovení, které se zároveň dubluje s tím, co je v zákoně o policii, tak je podle mého názoru protiústavní.

A ještě jedna taková zajímavost, a ta možná unikla úplně všem! Všem kolegům, kteří jste se tím zabývali, a všem kolegům, kteří jste ve výboru pro obranu a pro bezpečnost třeba i podporovali původní návrhy pana ministra vnitra, a ne ten návrh můj. Víte, čeho jste si nevšimli? Kromě toho, že se může dostat do obydlí nejenom do vašeho Policie České republiky, protože vy můžete někde mít trvalý pobyt, ale můžete mít jinde přechodný pobyt, můžete mít zbraně u svých rodinných příslušníků, samozřejmě zabezpečené, takže vlastně ty domovní prohlídky budou moci provádět i u vašich rodinných příslušníků, u vašich přátel, u vašich sousedů, pokud to nebudou oni, kteří vás budou udávat na základě důvodného podezření, že se vám má policie věnovat.

Ale vy jste si nikdo nevšiml jedné věci. A ta věc je ta, že v zákoně o policii to přesně takto je definováno, kdežto v tomhle tom návrhu to definováno není. Není tady upraveno, zda při vstupu příslušníka policie do obydlí musí být přítomen držitel zbraně. Když si srovnáte ustanovení § 40 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, tak tam to jasně je. Ale tady z důvodů právní jistoty a ochrany práv držitele zbraně bychom tedy měli trvat na tom, aby byla stanovena povinnost příslušníka policie umožnit při jeho vstupu do obydlí za účelem zajištění zbraně účast držitele zbraně.

Jako tady mluvil pan ministr o nějaké výzvě. Jasně, ta výzva může být písemná, může být ústní. Je tam i nějaká fikce doručení té výzvy. Vy budete na dovolené, nebudete se vyskytovat v místě trvalého pobytu, vrátíte se po týdnu z dovolené a budete mít zrekvírovaný byt od příslušníka Policie České republiky, aniž byste o tom věděli, aniž byste byli jako držitelé zbraně toho přítomni? Vážené kolegyně, kolegové, na toto se zapomnělo! V zákoně o policii ta povinnost být u toho, aby držitel zbraně viděl, jak je nakládáno s jeho drženou zbraní, na kterou má průkaz zbraně, tak v zákoně o policii toto ustanovení je, tato povinnost. Ale v tomto návrhu tato povinnost není. Takže se to bude dít bez toho, aniž by u toho byl přítomen držitel zbraně. Nepřipadá vám to absurdní?

Dovolte, abych se tedy vyjádřila v závěru za klub občanských demokratů. Snažím se tady půl roku vás přesvědčit o tom, že stávající úprava zákona je dostatečná.

Děkuju Romanu Váňovi, děkuju kolegům z výboru pro obranu za to, že vrátili některá ustanovení v tom zákoně oproti tomu původnímu návrhu do té podoby, v jaké je de facto platný zákon, to znamená neprolamujeme 10 let, zůstává 10 let, nezkracuje se to na 5 let. Lasery ze zakázaných přecházejí do povolených. Vláda České republiky už nemůže odebírat zbraně občanům České republiky. Jiná ustanovení, která tam jsou i legislativně technickými. Děkuji za to všechno, že jste podpořili návrhy, které jsem předkládala i já.

Ale moc vás, vážené kolegyně a kolegové, prosím, neprolamujme toto ustanovení. Není to o tom, že bychom neměli nebo nechtěli mít důvěru v Policii České republiky. Víte, ale ona to ani ta Policie České republiky nechce! Ona nechce mít oprávnění, které je v rozporu s Ústavou, protože Policie České republiky moc dobře ví, co bude následovat. Nekomplikujme život sobě! Nekomplikujme život slušným držitelům zbrojních oprávnění! Nekomplikujme život ani té Policii České republiky! Nechme stav věcí tak, jak jsou!

V případě, že tedy podpoříte můj návrh, který dnes je v tom návrhu výboru pro obranu, děkuji kolegům, že mě podpořili, tak se nedostaneme do různých prekérních situací v budoucnosti.A za klub ODS mohu říci, že v případě, že ten můj návrh na vypuštění prolomení domovní svobody neprojde, tak byť v tom zákoně je celá řada dobrých věcí, i mých návrhů, které jste podpořili, tak my se budeme muset zdržet, protože svoboda jednotlivce, svoboda našeho života, prolamování obydlí a věci spojené s těmito záležitostmi, ústavními záležitostmi, jsou pro nás skutečně natolik zásadní, že máme za to, že by se Česká republika neměla v těchto věcech dostávat někam jinam.

A budu tedy v rámci toho hlasování podporovat v pozměňovacích návrzích ten svůj návrh. A v tom celku, v případě, že neprojde, tak se zdržím.

Moc vás tedy prosím skutečně velmi o to, abyste podpořili ten návrh, který jsem předkládala a který je součástí toho návrhu výboru pro obranu. Děkuju. (Potlesk poslanců ODS.)


Projev na 44. schůzi Poslanecké sněmovny dne 6. 5. 2016

Reklama: