Sociální demokraté proti lidem; Když se škrtne „ne“

Sociální demokraté nám opět ukázali, že nestojí na straně lidí, a dokonce ani suverénních států. Stojí na straně korporací a hájí jejich zájmy.

Kateřina Konečná

​Konec minulého roku do značné míry ovládla nevůle ze strany vedení Evropského parlamentu umožnit některým výborům vyjádřit se ke smlouvě CETA. Tlak malých frakcí a občanské společnosti však zaznamenal úspěch, když bylo umožněno několika výborům ke smlouvě kritickým se k ní vyjádřit a nakonec o svých doporučeních Parlamentu i hlasovat. Radost progresivních sil však byla vystřídána šokem, když sociální demokraté zase jednou zradili své voliče a občany EU.


​Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) 12.1.2017 hlasoval o svých doporučeních Parlamentu a nutno podotknout, že se jednalo o zprávu ke smlouvě CETA nelítostně kritickou. Výbor zdůraznil, že: „S uplatňováním dohody CETA hrozí, že budou oslabeny mj. následující normy, které výbor ENVI považuje za zásadní: neschválení účinných látek a maximální limity EU pro rezidua pesticidů; regulační opatření týkající se endokrinních disruptorů; integrovaný přístup EU k bezpečnosti potravin; dosažení cílů EU v oblasti klimatu a energetiky.“

​Výbor si také povšiml, že mnoho jeho požadavků na smlouvu bylo zcela ignorováno a jejich výčet je skutečně zarážející: „není zohledněna zásada předběžné opatrnosti – opatrnost je místo toho podmíněna odkazem na mezinárodní dohody, z nichž žádná tuto zásadu neobsahuje; regulační spolupráce – ačkoli je dobrovolná – se nevztahuje jen na jasně vymezené odvětvové oblasti, kde mají USA a EU podobnou úroveň ochrany nebo kde by se dala očekávat harmonizace podle vyšších standardů, ale zahrnuje vše; obsahuje ustanovení týkající se těchto oblastí: o služby veřejné zdravotní péče – ustanovení, která de facto omezují svobodu vlád přijímat politická rozhodnutí; o GMO – ustanovení, která jsou navíc koncipována tak, že oslabují právní předpisy EU týkající se GMO, jejich uplatňování a budoucí vývoj; zahrnuje spolupráci v oblasti chemických látek – čímž zapojuje jednoho z nejsilnějších oponentů nařízení REACH do jeho provádění; zahrnuje veřejné a sociální služby na základě negativního seznamu; neobsahuje žádná závazná ustanovení o dobrých životních podmínkách zvířat a namísto toho prosazuje zvýšení objemu obchodu bez řádných záruk ochrany zvířat; zahrnuje systém soudů pro investice, mechanismus řešení sporů, který uděluje zahraničním investorům souběžnou příslušnost, což výrazně oslabuje svrchovaná práva EU a jejích členských států.“

banner-cex-660x220

​Zcela proto dával smysl závěr návrhu: „Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako věcně příslušný výbor, aby doporučil Parlamentu neudělit souhlas s návrhem rozhodnutí Rady o podpisu Komplexní hospodářské a obchodní dohody (CETA) mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé.“ Jednoduchý a při všem již řečeném zcela logický závěr. Sešly se všehovšudy čtyři pozměňovací návrhy, které žádaly o totéž – aby výbor přes všechny přesvědčivé výhrady smlouvu CETA podpořil a z „neudělit souhlas“ se stalo „udělit souhlas“.

​Sociální demokraté se v Evropském parlamentu sice dušují, že jejich velká koalice s lidovci a románek s Komisí skončil, ale přesto opět zradili a smlouvu, která podle samotného textu doporučení „nutně povede ke zhoršení situace bez ohledu na jakákoli písemná ujištění týkající se práva regulovat“, podpořili. Zcela tak podkopali principy národní suverenity a dali nadnárodním korporacím krásný novoroční dárek, za který budeme biti úplně všichni.

​Sociální demokraté nám tedy opět ukázali, že nestojí na straně lidí, a dokonce ani suverénních států. Stojí na straně korporací a hájí jejich zájmy. ČSSD teď bude smlouvu CETA prosazovat i na půdě české Poslanecké sněmovny, a to i přes všechna rizika, která tato smlouva přináší. Považuji to za akt naprosté bezpáteřnosti a odporné zbabělosti, ale to koneckonců není nic, na co bychom si již od sociálních demokratů nezvykli.


loading...

Komentáře:

Reklama:
Pivní bedekr