Těžba lithia u Cínovce musí zůstat pod kontrolou státu!

Stát si musí pohlídat, aby těžba lithia byla plně pod jeho kontrolou a zajišťována českou firmou. Dále je třeba, aby příjmy z jeho následného prodeje končily ve státní pokladně. Celý proces od těžby až po prodej by měly zajišťovat české firmy.

Radek Rozvoral

Naše hnutí SPD má ve svém programu prosazování vlastenectví, národní hrdosti a suverenity a s tím i úzce spojenou odpovědnost politických činitelů za svá rozhodnutí. Ti by prioritně měli hájit vše, co je v zájmu České republiky, potažmo všech našich občanů. V dnešní době, kdy si připomínáme 100 let od vzniku první republiky Československa, se každá politická strana chce zviditelnit. Dokladem toho jsou výroky jejich představitelů např. o tom, jaké v té době mělo Československo výborné politiky, v čele s Tomášem Garriguem Masarykem, a že jejich myšlenky a odkaz musíme prohlubovat. Současní politici nejvíce poukazují, jak politici za první republiky chápali službu pro republiku, jak hájili národní zájmy a že jsou pro nás vzorem.

To jenom úvodem. Ale jaká je opravdová realita a jak se chovají a čí zájmy hájí někteří současní politici? Odpovězte si sami. Příkladů můžeme uvést mnoho, např. jak stát nehospodárně nakládá se svými zdroji, viz vše kolem nakládání a prodeje vody, jak hospodaří s našimi lesy a vytěženým dřevem. Rozeberme si jeden příklad, který začal být aktuální v době před posledními volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a do podvědomí všech se dostal pod názvem „LITHIUM“.

Lithium je právem považováno za prioritní kov budoucnosti. Je základním prvkem při výrobě baterií a neobejdou se bez něho elektronická zařízení jako notebooky, tablety, mobilní telefony a další zařízení s výkonnými bateriemi (lithium je klíčovou komponentou elektromobilů či velkých baterií pro krátkodobou akumulaci elektřiny). Přibližně polovina současné celosvětové produkce lithia je získávána ze solanek v Jižní Americe, zbytek se dobývá z hornin, zejména z ložisek v Austrálii a Číně. V Evropě je největším ložiskem jeho zásob právě Cínovec. Podle do současné doby provedených analýz se ho v podzemí kolem Cínovce nachází přes 5 milionů tun (současná světová spotřeba je okolo 190 tisíců tun). Ruda v hornině na Cínovci mimo lithia obsahuje i wolfram, který je označován za superkritickou surovinu, a další kritické kovy jako například cín, rubidium, niob, tantal a skandium. Výnosy z těžby těchto vedlejších komodit zlevní těžbu lithia. Samotné výnosy z těžby lithia lze těžko odhadovat, protože jeho cena na trhu stále roste a bude i v budoucnu stoupat.

Naše hnutí požaduje, aby se političtí činitelé, a to na všech úrovních, chovali jako řádní hospodáři a ctili zájmy České republiky. To platí i pro nakládání s cennými zdroji, mezi které patří i nerostné suroviny. Surovinová politika byla v České republice poprvé definována usnesením vlády č. 1311 v roce 1999 jako: „Souhrn všech aktivit, kterými stát ovlivňuje vyhledávání a využívání tuzemských zdrojů surovin, včetně zdrojů druhotných surovin, jejich hospodárné a racionální využívání a získávání surovin v zahraničí s cílem zabezpečit jimi chod hospodářství“. Následně bylo vládou v roce 2003 provedeno zhodnocení usnesením vlády č. 1239, kde bylo zmíněno, že uvedený základní koncepční dokument je plněn, avšak nebyl až do roku 2014 dále hodnocen a aktualizován. Vláda České republiky v září 2014 schválila strategický dokument „Politika druhotných surovin České republiky“. Poslední významný strategický dokument: „Surovinová politika České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů“ schválila vláda ČR v roce 2017. Navazuje na dosud platnou státní surovinovou politiku a je vytvořena na období 15 let. Ministerstvo průmyslu a obchodu je garantem. Viz citovaný text znění: „Český stát, jakožto vlastník nerostného bohatství, státní surovinovou politikou jasně deklaruje, že zabezpečení dostatku nerostných surovin pro domácí ekonomiku považuje za jednu ze svých priorit, má zájem na dalším zpřesňování znalostí o svém nerostném surovinovém potenciálu a na důsledné ochraně ložisek nerostných surovin a podporuje oblast vědy a výzkumu, především v segmentu materiálově úsporných technologií, nových moderních či nedestruktivních dobývacích metod, hledání nových druhů surovin a nových moderních použití známých surovin“.

Vraťme se ale ke zmiňované kauze „LITHIUM“.

Začátkem října 2017 podepsal jaksi svévolně ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček (za ČSSD) memorandum s firmou Europen Metals Holdings Ltd. (EMH, formální sídlo firmy na Britských Panenských ostrovech) o těžbě a zpracování rudy lithia na Cínovci v okrese Teplice. Vše se souhlasem premiéra vlády Bohuslava Sobotky (předsedy ČSSD). Toto zveřejnila firma na svém webu spolu se souhlasnými stanovisky představitelů města Dubí (ing. Petr Pípal, který se postupně politicky angažoval v KSČ, ODS, Severočeši) a zástupci tripartity Ústeckého kraje. Zlákala je nejen vidina financí pro své regiony, ale také podpora projektu v té době ještě vládnoucí ČSSD.

Pod firmu Europen Metals Holdings spadá společnost Geomet s.r.o., která má právo provádět výzkumné práce na ložisku Cínovci až do roku 2025. Státní podnik Diamo by tak mohl provádět průzkum až od roku 2025.

Další důležitý krok v této kauze nastal dne 16. října 2017, když na popud SPD byla svolána mimořádná schůze Poslanecké sněmovny a projednán navržený bod: „Posouzení podpisu memoranda s australskými těžaři“. Výsledkem bylo, že byl přijat návrh usnesení našeho hnutí SPD, kterým je považováno zmiňované memorandum za neplatné.

Přijatý návrh usnesení našeho hnutí SPD zní:

„Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky, aby těžbu lithia v České republice prováděl státní podnik a zisk z této těžby zůstal příjmem státního rozpočtu republiky. V případě dalšího využití lithia je nutné podpořit projekty zajišťující jeho zpracování na území České republiky podnikatelskými subjekty se sídlem na území České republiky.“

Ze 110 přítomných bylo pro 68, proti nebyl nikdo, takže návrh byl přijat.

Následně ministr průmyslu a obchodu v demisi Tomáš Hüner (hnutí ANO) zaslal 1. března 2018 společnosti European Metals Holdings výpověď memoranda o těžbě lithia u Cínovce. Paradoxní na tom je to, že tento ministr chtěl koncem ledna uzavřít se společností EMH dodatek k memorandu. Pod nátlakem i našeho hnutí od tohoto úmyslu odstoupil.

Začátkem října letošního roku proběhla v ČT informace, že EMH získala povolení od krajského úřadu k provádění průzkumných vrtů. Současná ministryně průmyslu a obchodu Ing. Marta Nováková, to okomentovala slovy, že je to pravda a zároveň dodala, že EMH řada dalších dokumentů včetně povolení vlivu na životní prostředí (EIA) chybí. Vydaná povolení firmě EMH jsou prý časově omezená, a první z nich jim končí již v příštím roce.

Co k tomu dodat. Naše hnutí SPD bude tuto kauzu nadále prioritně sledovat a udělá vše, aby těžbě lithia společnosti EMH u nás zabránilo. O kauze budeme průběžně informovat.