Statistika: Domácnostem se dále dařilo – příjmy i výdaje rostly

PRAHA | Podle sezónně očištěných údajů úhrn peněžních a nepeněžních příjmů domácností proti předchozímu čtvrtletí reálně vzrostl o 1,4 %. Reálná spotřeba na obyvatele se mezičtvrtletně zvýšila o 1,6 % a míra úspor mírně poklesla o 0,2 procentního bodu. Míra investic nefinančních podniků se snížila proti předchozímu čtvrtletí o 0,3 procentního bodu, informuje Český statistický úřad.

Český statistický úřad – Centrum vrcholné státní byrokracie | reprofoto: youtube.com

Míra zisku[1] ve 3. čtvrtletí byla 46,8 %, což je o 0,1 procentního bodu (p. b.) méně než v předchozím čtvrtletí a o 2,9 p. b. méně než před rokem. Celkové mzdové náklady nefinančních podniků vzrostly meziročně o 8,5 %. Míra investic[2] se proti předchozímu čtvrtletí snížila o 0,3 p. b. a dosáhla 29,0 %. Meziročně vzrostla o 1,0 p. b.

hrn peněžních a nepeněžních příjmů domácností na obyvatele[3] reálně vzrostl ve 3. čtvrtletí proti předchozímu čtvrtletí o 1,4 %, meziročně o 2,8 %. Reálná spotřeba domácností na obyvatele[4] vzrostla mezičtvrtletně o 1,6 %, meziročně pak o 2,2 %.

Průměrný měsíční příjem domácností na obyvatele v nominálním vyjádření[5] byl 26 442 Kč[6], z toho 4 599 Kč[6] tvořily individuální služby a zboží[7] poskytnuté vládními institucemi a neziskovými institucemi sloužícími domácnostem.

Průměrný měsíční příjem ze zaměstnání[8] dosáhl ve 3. čtvrtletí hodnoty 32 439 Kč[6] a oproti předchozímu čtvrtletí se reálně zvýšil o 1,0 %, meziročně o 6,1 %.

Průměrná měsíční spotřeba domácností na obyvatele v nominálním vyjádření9 dosáhla částky 24 533 Kč[6].

Výsledkem rychlejšího růstu výdajů domácností než jejich příjmů proti předchozímu čtvrtletí byla nižší míra úspor[10], mezičtvrtletně klesla o 0,2 p. b. na 10,1 %. Míra investic v sektoru domácností se oproti předchozímu čtvrtletí nezměnila a činily 9,1 %.

Dle revizní politiky byly nově publikovány roční národní účty za rok 2017, které jsou nyní plně v souladu s notifikační verzí účtů za sektor vládních institucí z října 2018. Toto zpřesnění bylo bez vlivu na celková tempa růstu HDP ve 3. čtvrtletí 2018. HDP mezičtvrtletně vzrostl o 0,6 % a meziročně o 2,4 %. Časové řady o tvorbě a užití HDP naleznete na webových stránkách ZDE.


Poznámky:

[1] Míra zisku nefinančních podniků je definována jako podíl hrubého provozního přebytku k hrubé přidané hodnotě (B.2g/B.1g). Tento ukazatel reprezentuje ziskovost výrobních faktorů z výrobního procesu.

[2] Míra investic nefinančních podniků je definována jako podíl hrubé tvorby fixního kapitálu k hrubé přidané hodnotě (P.51g/B.1g). Tento ukazatel vyjadřuje podíl investic do nefinančních aktiv (budovy, stroje, aj.) a hodnoty vytvořené v průběhu výrobního procesu.

[3] Úhrn reálných peněžních a nepeněžních příjmů domácností na obyvatele je definován jako podíl upraveného hrubého disponibilního důchodu domácností v nominálním vyjádření a středního stavu obyvatelstva a přeceněný deflátorem (cenovým indexem) výdajů na konečnou spotřebu domácností.

[4] Reálná spotřeba domácností na obyvatele je definována jako podíl skutečné konečné spotřeby domácností v nominálním vyjádření a středního stavu obyvatelstva a přeceněný deflátorem (cenovým indexem) výdajů na konečnou spotřebu domácností.

[5] Průměrný měsíční příjem domácností na osobu v nominálním vyjádření je definován jako podíl upraveného disponibilního důchodu domácností a středního stavu obyvatelstva.

[6] Sezónně neočištěný údaj.

[7] Individuální služby a zboží poskytnuté domácnostem vládními institucemi a neziskovými institucemi sloužícími domácnostem (NISD) představují hodnotu výrobků a služeb poskytnutých ve formě zdravotní a sociální péče, vzdělání, bydlení apod. Jsou to zejména naturální dávky související se zdravotním pojištěním (platby za zdravotní pomůcky, lékařské, zubní ošetření, operace, apod.) hrazené zdravotními pojišťovnami těm, kdo toto zboží a služby poskytují. Naturální sociální transfery (D.63) dále zahrnují věcné dávky poskytované obcemi (včetně refundací schválených výdajů domácností za určité druhy výrobků a služeb) a veškeré hodnoty netržních služeb vládních institucí a NISD poskytnutých pro individuální spotřebu. Stejná částka je v sektoru domácností imputována na straně příjmů (upravený disponibilní důchod) i na straně výdajů (skutečná konečná spotřeba domácností).

[8] Průměrný měsíční příjem ze zaměstnání je definován jako podíl mezd a platů za národní hospodářství (D. 11) v průměru za měsíc a počtu zaměstnanců přepočtených na plný úvazek. Ukazatel mezd a platů zahrnuje veškeré příjmy ze zaměstnání, a to v peněžní i naturální podobě (zaměstnanecké benefity) bez ohledu na to, jestli byly oficiálně přiznány nebo ne. Ukazatel počtu zaměstnanců na plný úvazek zahrnuje veškeré formy zaměstnání, formální i neformální. Jsou zde zahrnuty i různé formy dohod. Do propočtu nejsou zahrnuty úvazky pracujících majitelů firem, kteří se dle definic národního účetnictví (NÚ) zahrnují do kategorie zaměstnanců.

[9] Průměrná měsíční spotřeba domácností na obyvatele v nominálním vyjádření je definována jako podíl skutečné konečné spotřeby domácností a středního stavu obyvatelstva.

[10] Míra úspor domácností je definována jako podíl hrubých úspor a hrubého disponibilního důchodu se zahrnutím úpravy o čistý podíl domácností na rezervách penzijních fondů (B.8g/(B.6g+D.8)). Hrubé úspory představují část hrubého disponibilního důchodu, který nebyl spotřebován ve formě výdajů na konečnou spotřebu.