Stát se musí ve věci dluhů postavit k ČSSD stejně jako k ostatním občanům

V právním státě není možné trýznit dva miliony lidí světově nevídanými lichvářskými úroky a poplatky v exekucích a na druhé straně od těchto poplatků osvobodit politickou stranu.

Karel Fleischer | foto: PL (archiv autora)

Listina základních práv a svobod, jako součást Ústavy ČR v Článku 3, odstavci (1) říká: „Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.“

Práva a svobody, rovněž také nároky a povinnosti přisuzované státem, mocí soudní a zákonodárnou.

V právu se rovností rozumí především rovnost ve vztahu občana a státu – státní moc nesmí při aplikaci práva rozlišovat mezi občany na základě jejich společenského nebo ekonomického postavení, podle etnické příslušnosti, podle pohlaví, věku ani podle žádného jiného diskriminačního dělítka. Tím je myšlena i skupina občanů, sdružená v politické straně. Jasně řečeno: žádné diskriminační dělítko.

Důležitým vyjádřením požadavku rovnosti je princip rovnosti stran v řízení před orgány veřejné moci.

V právním státě by tedy nemělo být možné, aby se politická strana obhajovala tím, že 80% dluhu, který způsobila, činí poplatky a úroky a aby vyžadovala výjimku ze zákona, který sama tato politická strana navrhla a prosadila. Tedy aby nemusela hradit oněch 80% úroků a poplatků, které činí výši dluhu. Tak by se nerovně zvýhodnila oproti občanům státu.

V právním státě by se dále mělo dít buď to, že ČSSD zaplatí celý dluh a to včetně příslušenství, nebo pokud bude ČSSD odpuštěno příslušenství dluhu, pak musí být odpuštěno celoplošně všem občanům celé republiky, kteří jsou v exekuci a právě díky ČSSD se topí v dluzích, které denně rostou o lichvářský úrok 0,005%.

Jestliže soudy dovolí, aby politické straně byly odpuštěny úroky a poplatky ale občanům ČR bude dál nařizovat rozsudky, v nichž je odsuzuje k doživotnímu splácení lichvářských úroků, pak nejsme právním státem a politická strana, která navíc se spolupodílela na tvorbě českého exekutorského průmyslu, bude zvýhodněna oproti občanům státu, který se tak stane státem neprávním a nedemokratickým a měl by být řešen mezinárodními lidsko-právními organizacemi a Evropským soudem.

Vláda a parlament se musí okamžitě věnovat příslušným zákonům a změnit je tak, aby odpovídaly zákonům ostatních zemí a hlavně napravit škody, které tyto špatné zákony napáchaly na obyvatelstvu, tedy okamžitě vyhlásit částečnou dluhovou amnestii a smazat všem občanům veškeré úroky a poplatky z exekucí a zabránit možnosti dalších rozsudků tím, že bude ustanoven trestný čin lichvy, kde lichva bude jasně definována procentuální hodnotou, kterou nesmí v ČR nikdo nikdy beztrestně překročit.