Ocenění pro Velký rybník

KUTNÁ HORA | V roce 2018 byla dokončena obnova spodních výpustí na VD Velký rybník na Vrchlici u Kutné hory. Stavba získala Zvláštní ocenění v soutěži Vodohospodářská stavba roku 2018. Informuje Povodí Labe státní podnik.

Velký rybník u Kutné Hory | repro: wikipedia.org (© Stribrohorak)

Hlavním účelem stavby byla obnova levé spodní výpusti vodní nádrže Velkého rybníku (původně Velký královský rybník), který má rozlohu 7,3 hektaru, celkový objem 299 tis. m3 a retenční objem 48 tis. m3. Hráz je umístěna v úzkém údolí se zavázáním do skalních výchozů. Výška hráze je až 15 m a délka v koruně cca 90 m.

Součástí stavby byla též úprava bezpečnostních přelivů sestávající z vybudování nového tělesa obou přelivů včetně úpravy a prohloubení pravého odpadního koryta a nově vybudované kamenné usměrňovací zídky. Cílem úpravy bezpečnostních přelivů bylo zvýšení jejich kapacity na průtok 1000leté povodně.

Nový věžový objekt spodních výpustí kruhového průřezu byl umístěn na návodní straně hráze. V jeho spodní části je umístěna strojovna dvojice spodních výpustí DN 600, které jsou vybaveny vždy 3 uzávěry s elektropohonem. V horní části objektu přístupné z koruny hráze po ocelové lávce jsou umístěny rozvaděče a montážní kladkostroj. Horní a spodní část je komunikačně propojena pomocí ocelových žebříků v kombinaci s ocelovými plošinami. Nátoková část je tvořena ponořeným vtokovým portálem s kamenným obkladem. Součástí stavebních prací byla dále úprava komunikace na koruně hráze, včetně 2 obratišť, nový železobetonový most přes levý bezpečnostní přeliv a nová příjezdová komunikace.

V rámci stavebních prací byla provedena také sanace a kotvení stávající kamenné opěrné zdi na vzdušní straně hráze, úprava návodního a vzdušního líce hráze.

Dílo získalo Zvláštní ocenění SVH ČR v soutěži Vodohospodářská stavba roku 2018 v kategorii staveb sloužících k umělému vzdouvání, zadržování a usměrňování povrchových vod, ochraně před škodlivými účinky vod a úpravě vodních poměrů.