Fosfor z čistíren a rybníků se musíme naučit využívat, jeho zásoby docházejí

BRNO | Povodí Moravy, s. p. uspořádalo první ročník konference Fosfor – aktuální otázky a řešení, na které se po dva dny problematice fosforu věnovalo 90 předních českých a rakouských odborníků.

Povodí Moravy | repro: google.com/maps/place (Milus N)

Jednalo se vůbec o první konferenci v ČR zaměřenou na hospodaření a nakládání s touto klíčovou nerostnou surovinou. Cílem konference bylo upozornit nejen na docházející zásoby fosforu, ale současně nabídnout řešení v podobě možnosti recyklace a znovuvyužití fosforu z pevných odpadů a odpadních vod.

V Evropě byl fosfor zařazen na listinu 20 kritických nerostných surovin a už nyní se začíná projevovat jeho nedostatek. Podle výpočtů bude Země bez fosfátových hnojiv schopná uživit pouze jednu miliardu obyvatel. Spotřeba fosforu roste a společně s tím roste i jeho cena. Navzdory tomuto faktu se s touto surovinou velmi plýtvá. „S klimatickou změnou, dlouhotrvajícím suchem a nedostatkem vody způsobuje velké množství fosforu problémy především nám vodohospodářům. Do řek se fosfor dostává ve velkém množství prostřednictvím odpadních vod z měst i obcí a splachů z uměle hnojených polí. Představuje hlavní živinu pro sinice a jednu z hlavních příčin eutrofizace vody. Pětileté období sucha v České republice výrazně umocnilo nežádoucí účinky fosforu na vodní ekosystémy. Tato situace však přináší i řadu příležitostí,“ vysvětluje ideové pozadí konference generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

Evropa není z hlediska vlastních zásob fosforu soběstačná. Rakouští i čeští vědci se na konferenci shodli, že situaci musí řešit šetrným nakládáním se stávajícími nerostnými zásobami fosforu a současně využíváním fosforu, který se dostává do životního prostředí produkcí odpadu a odpadních vod. Tento fosfor, který se hromadí v rybnících, vodních nádržích, kde způsobuje masivní rozvoj sinic, nebo lze zachytit v čistírnách odpadních vod, je možné recyklovat a v rámci cirkulární ekonomiky jím nahrazovat neobnovitelné zdroje fosforu. Současné technologie to umožňují, je však třeba situaci začít řešit.

„Proč by se měl fosfor stát předmětem zájmu?“ ptá se Václav Gargulák a rovnou odpovídá: „Fosfor je klíčová surovina, bez níž se v dnešní době zemědělská produkce neobejde. Jsme na něm tedy závislí, přitom jeho zásoby mizí. Na druhou stranu fosfor způsobuje v oblasti vodního hospodářství řadu problémů. Právě proto jsme se rozhodli uspořádáním této konference zahájit vážnou diskusi o problematice fosforu v České republice. Konferenci hodláme pořádat i v následujících letech a přizvat do debaty všechny, kterých se týká, včetně zástupců státu.“

Hlavními tématy byly otázky vztahu fosforu, zemědělského hospodaření a nakládání s potravinami, ale také způsoby efektivnějšího a šetrnějšího nakládání s fosforem s cílem omezit jeho emise. Na různých příkladech byly představeny možnosti recyklace fosforu. Na konferenci vystoupili zástupci univerzit a odborných institucí, jako např. Vienna University of Technology, University of Natural Resources and Life Sciences, European Sustainable Phosphorus Platform, státních podniků Povodí, Akademie věd ČR, České fosforové platformy a dalších.

Konference proběhla ve dnech 14. a 15. května v rámci projektu „Udržitelné hospodaření s fosforem“ kofinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Interreg V-A Rakousko-Česká republika. Projektovým partnerem pro Povodí Moravy, s. p. byl Úřad zemské vlády Dolního Rakouska – Odbor vodohospodářský. V rámci konference vyšel také jedinečný sborník, věnovaný aktuálním otázkám a řešením fosforu. Sborník v elektronické podobě můžete stáhnout zde.

Reklama: