FN Brno odstartovala velkou rekonstrukci Psychiatrické kliniky

BRNO | Fakultní nemocnice Brno, druhá největší nemocnice v České republice, odstartovala velkou rekonstrukci Psychiatrické kliniky, informuje špitál v tiskové zprávě.

Fakultní nemocnice Brno | reprofoto: GM

Poté co v loňském roce dostavěla novou lékárnu, kompletně zmodernizovala centrální operační sály a přistavěla nové prostory pro Oddělení klinické hematologie, zahájila opravu Psychiatrické kliniky. Kromě toho se jen pár metrů od ní odehrává další velká investice, tedy zateplení funkcionalistické staré zástavby včetně všech klinik.

Technicky už nevyhovující pavilon G z roku 1962 Psychiatrické kliniky projde kompletní stavební opravou, která potrvá až do října 2021. Rekonstrukcí dojde k rozšíření prostor a jejich zkvalitnění. Nová pracoviště psychiatrie tak splní „Standard akutní lůžkové psychiatrické péče“ a „Standard péče poskytované v centrech duševního zdraví“ vydané Ministerstvem zdravotnictví ČR.

„Je nutné si uvědomit, že reforma duševního zdraví není jen o budování terénních multidisciplinárních týmů, které pomáhají pacientům v jejich domácím prostředí, ale o komplexní změně systému péče o duševně nemocné. Její součástí je také kultivace a rozšiřování akutní péče, která je dnes nedostatečná. Nejde pouze o navyšování počtu lůžek akutní péče, ale i její poskytování v podmínkách naplňujících standard moderního zdravotnického zařízení. Prostředí, v jakém je psychiatrická péče poskytovaná má totiž významný vliv nejenom na spokojenost pacientů s péčí, ale i na rychlost a kvalitu úzdravy z duševní nemoci. Budovy psychiatrických oddělení nemocnic jsou často ve špatném materiálně-technickém stavu, neumožňují pacientům kvalitní spánek, soukromí, prostor pro interakci či terapie a personálu znemožňují plně využít jeho odborný potenciál a moderní postupy léčby. Rekonstrukce jsou tak naprosto nezbytné,“ sdělil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

„Cílem projektu je zvýšení kvality péče, zjednodušení a zefektivnění diagnostického a terapeutického procesu u nemocných s nejzávažnějšími onemocněními s vysokou incidencí v populaci České republiky,“ uvádí ředitel FN Brno MUDr. Roman Kraus, MBA.

Více informací o rekonstrukci

Základní myšlenkou návrhu bylo ponechat v co nevětší míře stávající pavilon G tak, jak byl původně navržen a rozšířit jej o dvojici nízkopodlažních budov, které vytvářejí uzavřená atria. Tímto řešením zůstane plně zachováno využití stávajícího objektu, který po komplexní rekonstrukci bude i nadále vyhovovat pro daný provoz. Současně dojde k vytvoření nových kapacit pro zkvalitnění poskytované péče.

Významným požadavkem je umístění lůžkových jednotek tak, aby byla možná jejich přímá vazba na park, který je také součástí plánované investice. V případě psychiatrické péče hraje možnost využití exteriéru významnou roli, což se ve značné míře promítá do celkové koncepce uspořádání stavby a jejího provázání s parkovými a terénními úpravami.

Jednotlivé etapy:
0. etapa – stavební úpravy v 1. PP stávající budovy A. Budova A 1. NP – 5. NP, budovy B a C zůstanou plně funkční.
1. etapa – výstavba nových budov D, E, F. Budovy A, B, C budou plně funkční.
2. etapa – rekonstrukce budovy A. Budovy B a C zůstanou plně funkční. Budovy D, E, F budou plně funkční a poběží v nich provoz v rámci zkušebního provozu.
3. etapa – rekonstrukce budov B, C. Budovy A, D, E, F budou plně funkční a poběží v nich provoz v rámci zkušebního provozu.

Reforma psychiatrické péče – Centrum duševního zdraví

Fakultní nemocnice Brno touto rekonstrukcí pokračuje v deinstitucionalizaci psychiatrické péče v Jihomoravském kraji za účelem zvýšení dostupnosti a kvality psychiatrické péče změnou organizace jejího poskytování a zvýšení úspěšnosti začleňování duševně nemocných do společnosti.

Navazuje tak na zřízení prvního Centra duševního zdraví v JMK – CDZ Brno, touto rekonstrukcí zároveň dojde k zavedení a podpoře jeho prostorového a materiálního zázemí, včetně zřízení stacionáře se zaměřením na doléčování závažných duševních nemocí se systematickým psychoterapeutickým režimem a komplexní léčbou.

Dále projde rekonstrukcí akutní lůžkové prostory s tím, že budou vytvořena nová lůžka pro intenzivní péči a bezpečný pobyt neklidných a agresivních pacientů. Počítá se rovněž s vybavením multioborového týmu Centra duševního zdraví Brno.


Zhotovitelem je Sdružení pro Centrum pro komplexní psychiatrickou péči Brno – Metrostav, a. s., OHL ŽS, a.s., UNISTAV CONSTRUCTION, a. s. Cena prací je 638 mil Kč vč. DPH (v tom dotace MMR/MZ – 85 % / 15% ve výši 538,3 mil Kč vč. DPH, vlastní zdroje cca 100 mil. Kč vč. DPH. Realizace od 04/2019 – 10/2021.