Návrh záplavového území a aktivních zón Rostěnického potoka

BRNO | Pro lepší a účelnější zvládání povodní a omezení ztrát na lidských životech, zdraví a majetku a následné strategické rozhodování o realizaci a rozsahu opatření k ochraně před povodněmi je nezbytné znát rozsah potenciálně ohroženého území, tedy rozsah záplavového území, včetně aktivních zón záplavového území, píše šroubovaně Povodí Moravy.

Povodí Moravy | repro: google.com/maps/place (Milus N)

Dle „Strategie ochrany před povodněmi v České republice“, schválené vládním usnesením č. 382 ze dne 19. 4. 2000 se počítá, jako se základním a neopominutelným opatřením v ochraně před povodněmi, s omezováním ekonomické aktivity v záplavových území namísto snahy chránit tato území před povodněmi za každou cenu. Základním krokem pro tento postup je vymezení aktivní zóny záplavového území s rozdílným způsobem možného využití a to zejména s ohledem na ochranu majetku, zdraví a života občanů.

Povodí Moravy, s.p. Brno, útvar hydroinformatiky a geodetických informací zpracoval v roce 2019 záplavové území včetně návrhu aktivních zón na toku Rostěnický potok km 0,000-14,909 včetně přítoků Drnůvka, Lulečský p., lb přítok od Zvonovic, Lysovický p., Bohdalický p. a Runza.

Toto záplavové území včetně aktivních zón bude předloženo po projednání s dotčenými obcemi příslušnému vodoprávnímu úřadu (ORP Vyškov) ke stanovení záplavového území a vymezení aktivní zóny. Záplavová území a jejich aktivní zóny se stanovují formou opatření obecné povahy:

  • Rostěnický potok (IDTV 10197355 – správce Povodí Moravy, s.p.) byl zpracován v úseku od soutoku s Hanou po pramen nad obcí Kozlany (km 0,000-14,909).
  • Drnůvka (IDTV 10206414 – správce Lesy ČR, s.p.) byla zpracována v úseku od soutoku s Rostěnickým potokem až nad obec Nosálovice (km 0,000-2,325).
  • Lulečský potok (IDTV 10197968 – správce Povodí Moravy, s.p.) byl zpracován v úseku od soutoku s Rostěnickým potokem až nad silnici Vyškov-Rousínov (km 0,000–2,108).
  • Bezejmenný lb přítok od Zvonovic (IDTV 10206568 – správce Povodí Moravy, s.p.) byl zpracován v úseku od soutoku s Rostěnickým potokem až nad obec Zvonovice (km 0,000–0,448).
  • Lysovický potok (IDTV 10202294 – správce Povodí Moravy, s.p.) byl zpracován v úseku od soutoku s Rostěnickým potokem až po suchý poldr nad obcí Lysovice (km 0,000–1,936).
  • Bohdalický potok (IDTV 10203821 – správce Povodí Moravy, s.p.) byl zpracován v úseku od soutoku s Rostěnickým potokem až po pramen k silnici Bohdalice-Pavlovice (km 0,000–0,304).
  • Bezejmenný pb přítok Bohdalického potoka (IDTV 10188452 – správce Povodí Moravy, s.p.) byl zpracován v úseku od soutoku s Bohdalickým potokem až po pramen nad obcí Bohdalice (km 0,000–1,852).
  • Runza (IDTV 10196957 – správce Povodí Moravy, s.p.) byla zpracována v úseku od soutoku s Rostěnickým potokem až nad vodní nádrž Runza II. (km 0,000–0,984).

Na toku Rostěnický potok (včetně uvedených přítoků) bylo provedeno podrobné geodetické zaměření koryta, objektů na toku a přilehlé inundace. Následně byl sestaven matematický model a provedeny hydrotechnické výpočty neustáleného proudění vody v korytě a inundaci, včetně zahrnutí přítoků. Návrh záplavového území a aktivní zóny je zpracován dle Vyhlášky č. 79/2018 Sb.,. o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace. Výpočet je proveden na platných hydrologických údajích, které poskytuje Český hydrometeorologický ústav.

Navrhovaným záplavovým územím je dotčeno katastrální území Vyškov, Drnovice u Vyškova, Rostěnice, Zvonovice, Lysovice, Hlubočany, Kučerov, Kozlany u Vyškova, Bohdalice.

Návrh aktivní zóny záplavového území jsme provedli v souladu s vyhláškou 79/2018 Sb. „Vyhláška o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace“, která nabyla účinnost 1. června 2018.

Reklama: