Na zlepšení zabezpečení přejezdů jde ročně přibližně miliarda korun

PRAHA | Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) investuje ročně přibližně miliardu korun na zlepšení zabezpečení všech typů železničních přejezdů. Každý rok se tak zvýší úroveň zabezpečení na přibližně 150 úrovňových kříženích. Vzhledem k závažným střetnutím způsobeným nedodržováním pravidel silničního provozu jeho účastníky také aktuálně přehodnocuje pravidla pro přípravu dalších staveb, které souvisejí se zvyšováním bezpečnosti na železničních přejezdech.

Ilustrační foto reprodukované z Youtu.be

Ze střednědobého hlediska dochází díky rozsáhlým investičním aktivitám SŽDC ke snižování počtu střetnutí na přejezdech, a to přesto, že roste počet registrovaných silničních vozidel a přibývá zařízení odvádějících pozornost řidiče (mobilní telefony, navigace).

„Naší základní prioritou je doplnění či instalace závor k přejezdovému zabezpečovacímu zařízení na silnicích I., II. a III. tříd a na místních a účelových komunikacích všude tam, kde to bude technicky proveditelné, účelné a bude na takovém řešení shoda účastníků stavebního řízení,“ informoval generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda. Ke konci loňského roku tak bylo u silnic I. třídy vybaveno závorami 117 z celkového počtu 164 přejezdů. Do konce letošního roku jich má přibýt dalších 16 a do roku 2023 dostane závory většina zbývajících. V některých případech není doplnění závor možné z technických nebo prostorových důvodů, případně se jedná o trať, kde prakticky není provozována drážní doprava.

Nově se také všechny rekonstruované přejezdy, na kterých se kříží koleje s asfaltovou komunikací, budou vybavovat nejen světelnými výstražníky, ale také závorami. „Z cenové analýzy vyplývá, že finanční rozdíl přejezdu se závorami a bez závor je 10 až 15 procent celkové investice, což je s ohledem na významný bezpečnostní přínos z celospolečenského hlediska akceptovatelné,“ uvedl dále Jiří Svoboda. Pro vybavení přejezdů se také budou používat kompozitní závory s moderními a trvanlivými reflexními prvky.

Další prioritou SŽDC je zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech ve městech a obcích či tam, kde se stávají vážné nehody. Nejčastěji se zde jedná o doplnění závor a funkcionality sekvenčního sklápění břeven závor, rekonstrukci přejezdu či jeho zrušení a náhradu mimoúrovňovým křížením nebo zřízením náhradního přístupu. Náklady na kompletní vybavení přejezdu včetně závor dosud zabezpečeného pouze výstražnými kříži se zpravidla pohybují do 10 milionů korun. Dovybavení břevny závor u stávajících přejezdů stojí jednotky milionů korun.

Vzhledem k zásadnímu nárůstu investičních a provozních nákladů souvisejících s modernizací a údržbou přejezdových zabezpečovacích systémů je také nezbytné absolutní počet přejezdů soustavně snižovat. V tomto směru SŽDC v květnu 2019 předložila návrh Koncepce rušení a zřizování náhrad přejezdů. „Na úrovňovém křížení dráhy a pozemní komunikace bude vždy určitá míra rizika střetu drážních vozidel s účastníky provozu na pozemní komunikaci. Proto je nutné neustále redukovat počet těchto úrovňových křížení a snižovat tak míru existujícího rizika,“ doplnil Jiří Svoboda. Během loňského roku se tak podařilo zrušit celkem 26 přejezdů. Tento počet by mohl vzrůst v případě schválení připravovaných úprav příslušných právních předpisů, které by přinesly nastavení transparentních pravidel pro rušení přejezdů.

Srážka Pendolina s kamionem ve Studénce | reprofoto: zeleznicar.cz

Cestou ke zvyšování bezpečnosti na přejezdech je také instalace moderních technologií. Ve třech lokalitách, konkrétně v Pardubicích, Olomouci a ve Studénce testuje SŽDC detektory překážek. Na několika desítkách železničních přejezdů jsou aktuálně nainstalovány kamery se záznamem situace na lokálním úložišti. Aktuálně je ukončeno testování kamerové technologie s automatickou detekcí přestupku a automatickou detekcí registrační značky vozidla. Podmínkou nasazení technologie je dostatečná datová konektivita lokality a zájem na spolupráci ze strany místní samosprávy (s vazbou na obce s rozšířenou působností). V součinnosti nejen s obcemi, městy a Policií ČR, ale i obecními a městskými policejními orgány je SŽDC připravena toto prevenční řešení rozvíjet. V tomto okamžiku probíhá intenzivní spolupráce s městem Úvaly, kde jsou kamery instalované a město s nimi má pozitivní provozní zkušenosti. Na takto vybaveném přejezdu totiž došlo až k řádovému snížení počtu přestupků.

V rámci minimalizace rizika střetu silničního a drážního vozidla spolupracuje SŽDC s dalšími subjekty, jako jsou ŘSD či silniční správy. V jejich gesci jsou úpravy a údržba úseků pozemních komunikací navazujících na železniční přejezdy, v tomto směru se může jednat například o doplnění profilovaného vodorovného dopravního značení, jehož přejezd silničním vozidlem se vyznačuje zvukovým efektem a vibračním účinkem, nebo o instalaci tzv. světelné závory na bázi LED technologie. V neposlední řadě jde o důslednou údržbu vzdálenostních upozorňovadel včetně jejich optického zvýraznění.

SŽDC také každoročně pořádá preventivní akce upozorňující na nutnost dodržovat pravidla silničního provozu v blízkosti železničních přejezdů. Na letošní prázdninové měsíce připravila videa, která připomínají pravidla bezpečné železnice. Osahují i fotografie ze skutečných nehod a jedno z nich je zaměřené na následky nepozornosti řidiče silničního vozidla v blízkosti železničního přejezdu. Videa jsou k dispozici na adrese: https://www.szdc.cz/o-nas/bezpecnost/kampan-szdc-bezpecna-zeleznice.

K 31. 12. 2018 bylo na české železniční síti celkem 7858 přejezdů, z toho bylo 3720 zabezpečeno výstražnými kříži a 4138 bylo vybaveno světelnou a zvukovou signalizací (z toho 1418 navíc se závorami). Na silnicích I. třídy se nacházelo 164, na silnicích II. třídy 570 a na silnicích III. třídy 1466 přejezdů. Dalších 1774 úrovňových křížení je na místních komunikacích a 3884 se pak nachází na komunikacích účelových.

Vlak smetl auto na přejezdu u Hradce Králové v Černožicích | reprodukovaný ořez fotografie
zdroj: irozhlas.cz | autor: Martin Pařízek | licence: Veřejnoprávní financování