Povodí Labe zahájilo poslední etapy protipovodňových opatření v povodí Třebovky

ČESKÁ TŘEBOVÁ | Slavnostním poklepáním na základní kámen byla zahájena realizace poslední části protipovodňových opatření v povodí Třebovky. Úprava toku a výstavba ochranných prvků bude provedena v úseku Třebovice – Česká Třebová. Jedná se o poslední část celého rozsáhlého systému protipovodňových opatření, informuje státní podnik Povodí Labe.

Třebovka v Ústí nad Orlicí

„Přestože v posledních letech řešíme především sucho a způsoby, jak zadržovat vodu v krajině, neznamená to, že zapomínáme na protipovodňová opatření. Ostatně jejich důležitost se opět ukázala při letošních květnových vydatných srážkách. Každoročně do ochrany obyvatel před povodněmi investujeme více než půl miliardy korun. Na podzim loňského roku jsme zahájili čtvrtou etapu protipovodňových opatření, jejíž součástí je i dnes zahajovaná úprava toku v úseku z Třebovice do České Třebové. Na ni dá Ministerstvo zemědělství spolu s Povodím Labe přes 440 milionů korun,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Cílem realizace je provést skrze obec Třebovice, Rybník a část města Česká Třebová bezeškodně návrhový průtok od 16,0 m3/s v obci Třebovice po 51,2 m3/s nad městem Česká Třebová. Toho bude dosaženo úpravou toku, dále také výstavbou zemních hrází a železobetonových ochranných zdí včetně prvků mobilního hrazení, součástí akce budou i vynucené přeložky inženýrských sítí, zkapacitnění mostních objektů a lávek, opatření na kanalizačních stokách a opatření na vodohospodářských objektech (demolice pevných jezů). Celkově bude řešeno 5,2 km toku s vynecháním několika úseků, které jsou cenné z hlediska ochrany přírody a protipovodňovou ochranu v nich z tohoto důvodu není možné vybudovat.

Na projekční přípravě akce se podílely firmy Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o. a VRV a.s. Zhotovitelem bude sdružení „Společnost Třebovka HT + OHL“ (vedoucí společník HOCHTIEF CZ a.s., druhý společník OHL ŽS a.s.). Stavební náklady ve výši 443 mil. Kč budou pokryty z dotačního programu Ministerstva zemědělství Protipovodňová prevence IV a z vlastních zdrojů investora. Akce by měla být dokončena v roce 2021.

Podnětem k vyhodnocení kapacity koryta Třebovky byla především katastrofální povodeň z července roku 1997. Ta postihla celé povodí horního a středního Labe, ale nejvíce zasáhla údolí řeky Třebovky. To je v 23 km dlouhém úseku od ústí do Tiché Orlice až po rybník Hvězda prakticky v celé délce po obou březích souvisle zastavěno.

Údolí Třebovky bylo v Koncepci protipovodňové ochrany v povodí Labe z roku 1998 vyhodnoceno jako území s nejvyšší mírou ohrožení povodněmi v celém povodí Horního a středního Labe. Na základě zpracovaných studií byl stanoven způsob ochrany území, který sestává z výstavby retenčních prostorů v horní části povodí a zkapacitnění koryta Třebovky v kombinaci s ochrannými hrázemi v zastavěném území. Tento systém protipovodňové ochrany se postupně realizuje od roku 2000. Nejdříve byly vybudovány čtyři poldry na Třebovce a Dětřichovském potoce. Dalším opatřením byla rekonstrukce hráze rybníka Hvězda, čímž byla zvýšena jeho retenční funkce. Dále byly provedeny úpravy toku Třebovky v úseku Dlouhá Třebová – Hylváty a v obci Opatov.

Aktuálně zahajovaná úprava toku v úseku Třebovice – Česká Třebová je poslední částí celého rozsáhlého systému protipovodňových opatření. Uvedený úsek byl zařazen jako poslední, protože výstavbou poldrů a zvýšením retenční kapacity rybníka Hvězda došlo k výrazné transformaci povodňových průtoků. To umožnilo zvýšit míru protipovodňové ochrany přilehlého území a současně omezit prostorové nároky na úpravu koryta při zachování požadované kapacity.