Povodí Ohře vydalo zákaz odběru povrchových vod

CHOMUTOV | S ohledem na dlouhotrvající sucho a nedostatek srážek v aktuálním období jsme prověřili situaci na vodních tocích v naší správě, informuje státní podnik Povodí Ohře o své činnosti, na základě které vydal patřičný zákaz odběrů povrchových vod.

Povodí Ohře, státní podnik

U vodních toků, u kterých došlo vlivem sucha k tak významnému snížení průtoků, že nastalo nebezpečí kyslíkového deficitu, dochází k vážnému ohrožení vodních a na vodu vázaných ekosystémů a k ohrožení zajištění funkcí vodního toku, informujeme o této skutečnosti příslušné vodoprávní úřady včetně sdělení, že mohou využít ustanovení § 109 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění (vodní zákon), tj. že mohou omezit či zakázat odběry povrchových vod realizované z těchto vodních toků i jiná nakládání s povrchovými vodami, která snižují množství vody v těchto vodních tocích.

Vodoprávní úřady tyto informace vyhodnocují. Aktuální seznam vodních toků, na kterých byl výše uvedený stav zaznamenán, je uveden v tabulce ZDE, ve které je veden i stav vydaných zákazů příslušnými vodoprávními úřady.

Vodní toky, v jejichž případě jsme vodoprávním úřadům předali výše uvedenou informaci, a vodní toky, na kterých vodoprávní úřady zakázaly či omezily nakládání s vodami, jsou znázorněny také v následující mapce. (mapka zahrnuje pouze vodní toky v naší správě):Informaci o konkrétním rozsahu zákazu naleznete na úředních deskách příslušných vodoprávních úřadů. Upozorňujeme, že dodržování omezení či zákazů je kontrolováno! Pokud vodní podmínky umožní odvolání případných omezení či zákazů dříve, informujeme o tom vodoprávní úřady.