Moravskoslezský kraj pomáhá rybářům překonat sucho

OSTRAVA | Moravskoslezský kraj pomáhá rybářům překonat problémy spojené s pokračujícím suchem a klimatickými změnami. Dnes krajští radní na svém jednání „přiklepli“ regionálnímu Českému rybářskému svazu více než 150tisícovou dotaci. Peníze pomohou zarybnit revíry, podpoří produkci a chov lososovitých ryb, především pstruha potočního.

Ilustrační foto: pxhere.com

Kvůli měnícím se klimatickým podmínkám a dalším vlivům klesá populace lososovitých ryb v moravskoslezských řekách. „Protože ryby nejsou schopny samoreprodukce, musí Český rybářský svaz, který obhospodařuje mimo jiné i revíry v povodí řeky Odry včetně přítoků Ostravice, Opavy a Olše, nahrazovat původní populaci ryb v tocích uměle odchovanými jedinci. A to stojí spoustu peněz. Je důležité tento druh ryb v našich vodách udržet a zajistit vyrovnanou populaci rybí obsádky, proto kraj rybářům pomůže pokrýt alespoň část těchto nákladů,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro životní prostředí a zemědělství Jarmila Uvírová s tím, že krajskou dotaci rybáři využijí na nákup krmiva, léčiv, uhradí náklady na plůdek pstruha obecného nebo násady pstruha duhového.

„Společně s Českým rybářským svazem a Povodím Odry podporujeme také opravy splávků na tocích, aby se rybám zlepšil životní prostor pro přirozených výskyt, činnost rybářských kroužků dětí a rybářské soutěže,“ dodala náměstkyně hejtmana Jarmila Uvírová.

Moravskoslezský kraj společně s dalšími organizacemi spolupracuje na dalších opatřeních, která v případě prohlubujících se extrémních meteorologických a hydrologických jevů – sucha či povodní – zajistí, aby region byl co nejméně zranitelný.

Dotace na řešení problémů se suchem

Pstruží plůdek

„Koncem loňského roku jsme nechali zpracovat Analýzu zranitelnosti Moravskoslezského kraje vůči dopadům klimatické změny do roku 2030 a do roku 2050. Bude jedním z podkladů pro zpracování Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje do roku 2027. Navazovat na ni bude projekt LIFE zaměřený na komplexní řešení pohornické krajiny v souladu s požadavky na revitalizaci a resocializaci tohoto specifického území a také s možností adaptace území vzhledem ke klimatické změně,“ upřesnila náměstkyně hejtmana Jarmila Uvírová s tím, že kraj také vyhlásil dotační program na podporu projektů, které pomohou obcím najít optimální způsob, jak nakládat s vodami. „I letos jsme vyhlásili dotační program Drobné vodohospodářské akce, který pomůže obcím řešit problémy se zásobováním obyvatel pitnou vodou. Obce mají k dispozici 22 milionů korun. Abychom eliminovali dopady sucha na lesní porosty, vyhlásili jsme dotační program Podporu hospodaření v lesích. Tam během roku rozdělíme zhruba 9 milionů korun,“ řekla náměstkyně hejtmana Jarmila Uvírová.

V roce 2009 postihly Moravskoslezský kraj přívalové deště, které generovaly až 3krát vyšší průtoky než je „stoletá voda“, s následující velkou regionální povodní. V roce 2010 byly zaznamenány historicky nejvyšší průtoky na dolní Olši za dobu pozorování. V letech 2015 až 2016 bylo povodí Odry naopak postiženo doposud největším, více jak „stoletým“ suchem. Vloni kraj postihlo hluboké sucho na jaře, které přetrvávalo prakticky i přes červencové srážky po celý rok a skončilo až se sněhovými a dešťovými srážkami v závěru roku.

Reklama: