ÚOHS zveřejňuje výsledky sektorového šetření nákupu potravin z hlediska významné tržní síly

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže provedl v minulém roce rozsáhlé sektorové šetření, jehož cílem bylo popsat vývoj a úroveň férovosti vztahů mezi dodavateli a odběrateli s významnou tržní silou během let 2016 až 2018, a zmapovat, jak fungují ustanovení novelizovaného zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění pozdějších předpisů.

Ilustrační snímek

V rámci šetření Úřad v první fázi oslovil vybraná profesní sdružení dodavatelů i odběratelů k tomu, aby získal co nejobecnější náhled zástupců obou typů smluvních stran na účinky novely zákona. Následně již směřoval žádost na konkrétní odběratele, u nichž se presumuje významná tržní síla. V poslední fázi pak zaměstnanci Úřadu provedli také několik místních šetření v obchodních prostorách dodavatelů, a to jednak kvůli ověření relevance doposud shromážděných informací, a dále k obstarání bližšího vysvětlení některých problematických smluvních podmínek.

V rámci zprávy Úřad zpřístupňuje výsledky sektorového šetření v několika tematických okruzích. V prvé řadě byla zpracována deskripce velkoobchodního trhu, a to s akcentem na organizační formy, kterým doposud nebyla věnována dostatečná pozornost: nákupní kooperace a online odběratele potravin. Dále se jedná o poznatky týkající se nákupu potravin za velmi nízké ceny a způsobů, s jejichž pomocí se silní odběratelé snaží sjednanou cenu dále snižovat. Úřadu se v rámci šetření podařilo vysledovat i principy tzv. vázaných služeb a úsilí některých obchodních řetězců dodatečně snižovat nákupní cenu potravin skrze „dobrovolně-povinný“ závazek dodavatele odebrat od řetězce určité množství služeb, ať už jde o služby marketingové, logistické či jiné.

Závěrečnou zprávu o výsledku sektorového šetření v oblasti významné tržní síly najdete ZDE.

Pozornost byla věnována rovněž nákupu potravin s privátní značkou, tj. výrobků, které sice pro obchodní řetězec vyrobí konkrétní dodavatel, ale na pultech se prezentují pod značkou řetězce. Úřad vyhodnocoval také omezování smluvní volnosti: 3% limit na zpětná peněžní plnění dodavatele související s nákupem potravin, třicetidenní lhůtu pro splatnost faktur a tříměsíční garantovanou platnost kupní ceny.

V rámci jednotlivých kapitol zprávy podává Úřad sadu doporučení pro dobrou praxi, která mají za cíl vnést do vztahů mezi dodavatelem a odběratelem větší férovost a zároveň z nich vyplývá náhled Úřadu na to, jaká praxe dodavatelsko-odběratelských vztahů se Úřadu jeví z hlediska interpretace současné právní úpravy jako žádoucí.

Klíčovou úlohu ve snaze o nastolení skutečně férové obchodní spolupráce mezi zainteresovanými stranami na trhu nákupu potravin za účelem dalšího prodeje v České republice přitom ÚOHS přisuzuje především participaci dodavatelů i odběratelů při potírání nekalých obchodních praktik.

Reklama: