Definitivní pokuta pro České dráhy za narušování liberalizace činí téměř 275 milionů korun

BRNO | Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj potvrdil svým pravomocným rozhodnutím, že společnost České dráhy, a. s., v letech 2005/2006 – 2014 zneužívala své dominantní postavení a zabraňovala tak přístupu konkurence na trh dálkové osobní železniční dopravy. Konečná výše pokuty za protisoutěžní jednání činí 274 797 000 korun.

Pendolino v Pardubicích | reprofoto: wikipedia.org

Předseda Úřadu po věcné stránce potvrdil prvostupňové rozhodnutí z prosince 2017, podle kterého České dráhy porušily zákon o ochraně hospodářské soutěže i článek 102 Smlouvy o fungování Evropské unie. Společnost zneužila své dominantní postavení v souvislosti se zadávacími řízeními na provozování dálkové drážní osobní dopravy na tratích Plzeň – Most a Pardubice – Liberec, když předložila Ministerstvu dopravy nabídky s nepřiměřeně nízkou výší prokazatelné ztráty (velice zjednodušeně řečeno rozdíl mezi ziskem dopravce a jeho skutečnými náklady, který dopravci dorovnává stát).

Díky této nabídce České dráhy nabídkové řízení vyhrály, a poté začaly poskytovat služby, u nichž úhrada prokazatelné ztráty spolu s dalšími výnosy z poskytování uvedených služeb v této relaci nepokrývala vyhnutelné náklady na jejich poskytování. K protisoutěžnímu jednání docházelo u relace Plzeň – Most v období od 15. listopadu 2005 do 13. prosince 2014 a u relace Pardubice – Liberec od 26. května 2006 do 13. prosince 2014.

Dle závěrů Úřadu se jednalo o uplatňování zakázaných predátorských cen, kdy si dominant způsobuje ztrátu za účelem uzavření trhu nebo vytlačení konkurence z trhu. Jednáním Českých drah byla způsobena újma společnostem VIAMONT a. s., a Connex Česká Železniční, s. r. o., které měly v období začínající liberalizace železniční dopravy o poskytování uvedených služeb zájem. V konečném důsledku došlo i k možné újmě spotřebitelů a současně potenciálnímu ovlivnění obchodu mezi členskými státy při poskytování služeb dálkové osobní železniční přepravy.

Předseda Úřadu nicméně částečně vyhověl námitkám účastníka řízení, které se týkaly výpočtu uložené pokuty. V prvostupňovém rozhodnutí nebyla zohledněna různá míra závažnosti dopadů jednání na obchod mezi členskými státy a na trh národní, což se projevilo tím, že základní částka pokuty byla za všechny delikty spáchané v souběhu navyšována stejně přísně. Pokuta tedy byla odpovídajícím způsobem upravena, resp. snížena z původních 367 805 000 Kč na výsledných 274 797 000 Kč.

Reklama: