Vlaky na Slovensko zrychlí díky rekonstrukci trati u Valašského Meziříčí

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ | Zvýšení traťové rychlosti až na maximálních 160 km/h přinese rekonstrukce traťového úseku Valašské Meziříčí – Hustopeče nad Bečvou na pomezí Zlínského a Olomouckého kraje. Investorem akce s celkovými náklady přesahujícími 1,5 miliardy korun je Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). Slavnostní zahájení stavby se uskutečnilo v Hustopečích nad Bečvou.

Koleje | foto: pxhere.com

„Vlaky jedoucí přes Valašsko na Slovensko budou moci po dokončení prací zrychlit ze současných 80 až na 160 km/h. Výraznou proměnou projde zejména stanice Lhotka nad Bečvou, a to včetně tamní výpravní budovy,“ uvedl ředitel Stavební správy východ SŽDC Miroslav Bocák.

Předmětem projektu je rekonstrukce železničního spodku v celém rozsahu včetně odvodnění a umělých staveb, dále dojde ke zřízení nového železničního svršku, trakčního vedení a zabezpečovacího zařízení nejen na trati, ale také ve stanici Lhotka nad Bečvou. Rekonstruovány budou všechny železniční mosty a propustky, část propustků bude zrušena. Součástí stavby je i příprava na dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení z centrálního dispečerského pracoviště v Přerově.

Ve stanici Lhotka nad Bečvou vznikne nové ostrovní nástupiště s výškou 550 mm nad přilehlými kolejnicemi s mimoúrovňovým bezbariérovým přístupem novým podchodem. Přístupové rampy a schodiště včetně části nástupiště budou opatřeny zastřešením. Zcela přestavěna bude většina výpravní budovy. Ta bude vybavena moderní technologií umožňující ovládání nového zabezpečovacího a sdělovacího zařízení. Nepotřebná část výpravní budovy bude zbourána.

V úseku Hustopeče nad Bečvou – Lhotka nad Bečvou bude zřízen zkušební úsek železničního svršku s novým typem betonových pražců. Součástí prací je úplná přestavba silničního nadjezdu v km 17,302, který se nachází v Hustopečích nad Bečvou v lokalitě Valcha na silnici III/03561. Komunikace na mostní konstrukci bude mít volnou šířku 6 m, bude tedy dvoupruhová proti dosavadní jednopruhové.

V km 19,400 v lokalitě Střítežík bude nově zřízen železniční most, který umožní mimoúrovňové křížení budoucí cyklostezky s železniční tratí podjezdem. Ve Lhotce nad Bečvou na náspu silnice III/03562 v pokračování za nadjezdem železniční trati se zřídí nový chodník oddělený betonovými svodidly od vozovky silnice. To přispěje ke zlepšení bezpečnosti pěšího provozu mezi stanicí a zastávkou autobusů.

„Omlouváme se předem za jistá omezení a ovlivnění prostředí okolí stavby, které navzdory všem učiněným opatřením nelze zcela eliminovat. Bude se hlavně jednat o zvýšený provoz nákladních vozidel. Prašnost komunikací bude zmírňována pravidelným kropením. V době nočního klidu budou práce v obydlených lokalitách zastaveny,“ řekl Petr Ondrášek, ředitel oblasti Železniční stavby Morava společnosti STRABAG Rail, která je správcem zhotovitele stavby – Společnosti Hustopeče.

Stavba bude realizována v několika etapách v návaznosti na předem sjednané výluky kolejí. Železniční provoz a dopravní obslužnost budou omezeny jen v malé míře. Převážně bude dlouhodobě vyloučena vždy jedna z traťových kolejí, a to jen v jednom mezistaničním úseku. Přesto může vlivem výluk a zavedení pomalých jízd z bezpečnostních důvodů na sousední provozované koleji docházet ke zpožďování vlaků. Náhradní autobusová doprava bude zavedena jen v případě ojedinělých krátkých výluk obou traťových kolejí, bez kterých nelze realizovat některé stavební objekty (například osadit novou nosnou konstrukci nadjezdu).

Zhotovitelem stavby s názvem Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí – Hustopeče nad Bečvou je Společnost Hustopeče, jejímž správcem je STRABAG Rail a společníkem Elektrizace železnic Praha. Dokončení stavebních prací je naplánováno na prosinec příštího roku.

Projekt bude spolufinancovaný EU z programu Nástroj Evropské unie pro propojení Evropy (CEF). Celkové náklady na realizaci stavby představují částku 1 541 676 000 Kč bez DPH. Míra podpory EU z programu CEF je 84,08 % ze způsobilých nákladů, maximální výše dotace bude představovat částku 46 304 912 eur, tedy zhruba 1,19 mld. Kč. Národní financování zajistí Státní fond dopravní infrastruktury.