Mám radost….

Mám radost, že Poslanecká sněmovna přijala můj návrh usnesení k problematice chystaného zákazu olova ve střelivu a rybářském olůvku. Snad nenastane obdobná situace jako v případě procesu schvalování tzv. zákazové směrnice o zbraních, za kterou mohla především nečinnost a přešlapování vlády na místě.

Jana Černochová | reprodukované foto: youtu.be | Debatní klub (Studio Kolektif)

Poslanecká sněmovna dala dnes jasně najevo, že nechce přihlížet neschopnosti vyjednat takové podmínky, na jejichž základě budou trestáni zákona dbalí držitelé zbraní, sportovci, potápěči, rybáři, lovci a další. Teď je na vládě, aby činy dokázala, že se postaví za práva našich občanů a nebudou schvalovány nesmysly z dílny Evropské komise.

Poslanecká sněmovna v duchu svého usnesení č. 1190 přijatého dne 20. dubna 2016 na své 44. schůzi v 7. volebním období:

I. i nadále o d m í t á, aby orgány Evropské unie disproporčně zasahovaly do funkčního systému kontroly, evidence, nabývání a držení zbraní a střeliva nastaveného právním řádem České republiky;

II. v y z ý v á Evropskou komisi, aby při zpracování a předkládání jakýchkoliv prováděcích předpisů důsledně dbala na zásadu proporcionality a zákazu diskriminace členských zemí EU a nezneužívala své právo vydávat prováděcí předpisy s tzv. přímou účinností a tím ztěžovala řádné a plnohodnotné projednávání návrhu v ostatních volených orgánech EU;

III. v y z ý v á všechny orgány EU, aby při zpracování a schvalování jakýchkoliv prováděcích předpisů důsledně dbaly na zásadu proporcionality a zákazu diskriminace členských zemí EU;

IV. v y z ý v á vládu, aby v případě dalších kroků v regulaci olova ve střelivu a rybářském olůvku a legálního držení zbraní, byla aktivní ve vyjednání s dalšími členy EU a zajistila tak potřebnou podporu a spojence pro zastavení neopodstatněných restrikcí práv občanů;

V. p o v ě ř u j e předsedu Poslanecké sněmovny, aby s tímto usnesením seznámil předsedu vlády České republiky, předsedu Evropské komise, předsedu Evropského parlamentu a další představitele orgánů EU a parlamentů členských států Evropské unie.

Reklama: