Výroční zprávy ČT nemají pro jejich uživatele vypovídající hodnotu

Děkuji vám za slovo, pane místopředsedo. Jak já už jsem tedy dneska zmínila, zprávami o hospodaření České televize jsem se zabývala opravdu důkladně. Nejen, že jsem si je pročetla, ale četla zápisy z jednání Rady České televize, poslouchala zvukové záznamy z jednotlivých zasedání Rady České televize, z veřejně dostupných zdrojů pročítala výběrová řízení, jejich zadávací podmínky, pročítala následně uzavírané smlouvy. (Hlouček poslanců postává před stolkem stenografů.)

Ivana Nevludová

Vím, že zrovna teď nejednáme o zprávách za rok 2017 a 2018, ale následující citace se týká zprávy obecně, a proto mě velice zarazilo sdělení pana Luboše Beniaka, člena rady, který 26. 6. 2019 na jejich zasedání Rady České televize prohlásil toto:

„Člověk, aby tyto zprávy pochopil, musí se orientovat v dokumentech. Člověk, který nemá patřičné vzdělání, nikdy nepochopí, kam ty peníze jdou. Taky prohlásil, že zpráva za rok 2018 obsahuje daleko více písmen než čísel, aby to bylo vzdělanému člověku více srozumitelnější a nevzdělanému člověku není pomoci, protože kdybychom tam napsali Vojnu a mír, tak to stejně nepochopěj.“ Konec citace. Pro mě toto je neuvěřitelný výraz pohrdání koncesionářem, který měsíčně platí poctivě poplatky a nemá právo vědět, kam ty peníze jdou.

Toto tvrzení jen dokazuje, že zprávy nemají pro jejich uživatele vypovídající hodnotu a není podstatné, jestli jde o poslance nebo koncesionáře. Prostě tu vypovídající hodnotu nemají. O tom, že od nástupu pana ředitele Dvořáka trvale klesá hodnota majetku České televize, už tady zaznělo dost. Já se zaměřila především na pár veřejných zakázek. Předseda Rady České televize pan Bednář nás, kteří jsme byli na semináři k hospodaření České televize, ujišťoval, že pečlivě tato výběrová řízení kontrolují. Budu jeho slova citovat proto, abyste si udělali svůj názor, zda se toto tvrzení zakládá na pravdě. Cituji:

„Dále ta dozorčí komise provádí kontroly výběrových řízení. Každý rok dozorčí komise zkontroluje několik desítek výběrových řízení a jsou to výběrová řízení nejrůznějšího typu. Jsou to výběrová řízení na ty, dá se říci, velké zakázky, třeba řádově v desítkách milionů korun, ale jsou to i ty takzvaně malé věci a jak mně bylo vysvětleno, když jsem se nad tím trošku pozastavoval, proč se třeba někdy kontrolují takové zdánlivé maličkosti, tak mně bylo vysvětleno, že právě toto je nutné právě proto, aby jaksi nevznikl dojem v té instituci, že se něco nekontroluje.

Že když se nějaká zakázka, třeba do 100 tisíc korun, že to nebude nikdo kontrolovat, tak toto tento dojem nesmí nikdy vzniknout, a proto z těch v tom výčtu těch činností, která dělá dozorčí komise, jsou často věci, které by se někomu mohly zdát, že to je něco za 60 tisíc, něco za 150 tisíc a vedle toho jsou milionové částky, takže ta dozorčí komise prostě musí namátkově vybírat všechna možná výběrová řízení, která existují – všechna možná řízení – a kromě toho, že takto se sama úkoluje ta dozorčí komise, tak my ji úkolujeme tím, že my jí dáváme úkol, schvalujeme plán činnosti dozorčí komise.

Každé čtvrtletí přesně určujeme, co mají dělat, když kterýkoliv člen Rady České televize má nejasnost ohledně něčeho, může navrhnout, aby dozorčí komise zkontrolovala třeba náklady na vývoj pořadů nebo nějakého konkrétního pořadu, aby zkontrolovala určité věci a nikdy se ještě nestalo, že by Rada České televize řekla – ne, to se nebude kontrolovat. Každý člen Rady České televize má právo navrhnout, ať se to kontroluje, toto nebo ono, a dozorčí komise to zkontroluje a dá nám výsledek té kontroly.

Zástupce dozorčí komise, její předseda nebo jeho zástupce se účastní všech schůzí Rady České televize. Pokaždé, když máme schůzi, tak dostáváme informaci o těch posledních krocích, které dozorčí komise v tomto smyslu podnikla. Samozřejmě dozorčí komise kontroluje nákup techniky, prodej majetku, to jsou speciální věci, kdy si dáváme zvláště pozor, kdy nakupuje nebo prodává nějaký majetek, tak samozřejmě k tomu vyžadujeme důkladnou kontrolu té dozorčí komise.

Investice všeho druhu. Mám tady samozřejmě výčet všech těch věcí, které dozorčí komise dělá. Nechci tím zdržovat příliš dlouho, je toho hodně, ale jak říkám, můžu třeba namátkou tady vybrat, že třeba v poslední době dozorčí komise prověřila například rekonstrukce výměníkové stanice, že elektrické vedení, nákup kamer SONY, dodávka mikrobusu pro středisko dopravy atd.

To jsou, to jsou prostě věci, které ona pro nás tímto způsobem kontroluje.“

Já cituji doslova. (Hluk v sále.)

„Rekonstrukce střechy, že je tam spousta věcí, které se vyžadují nějaké náklady a ta dozorčí komise tyto ta výběrová řízení a všechny ty investice kolem toho samozřejmě kontroluje podle našich instrukcí a musím konstatovat, respektive dozorčí komise konstatuje, že nebyl porušen zákon o veřejných zakázkách, že byly dodrženy všechny příslušné předpisy. Tak to je pro nás určitá informace, jak se hospodaří. Já, když někdy slyším nebo čtu někde v médiích, že někde někdo něco říká, že hospodaření České televize není nikým kontrolováno, tak, prosím, to není pravda, hospodaření České televize je kontrolováno radou, touto dozorčí komisí.“ Konec citace.

Nekoktala jsem, citovala jsem. Zaujal mě dotaz, který padl na zasedání Rady České televize ze dne 28. 6. 2017 k tomu, že Česká televize přechází na nový ekonomický systém a kde bylo členem rady požadováno, aby Česká televize informovala Radu České televize o tomto novém systému, časovém rámci implementace a dalších podrobnostech.

Odpověď zněla, že Rada České televize dostane informace na konci září nebo na začátku října 2017. I přesto, že jsem všechny zápisy a záznamy do konce roku 2017 prošla, tuto informaci jsem nenašla. Proto jsem si tuto veřejnou zakázku a k ní spojené materiály sama vyhledala. V dokumentech jsem se dočetla, že se soutěžil ekonomický systém HELIOS Green. Tendru se zúčastnila pouze jediná společnost, která následně také tendr vyhrála, a to společnost Asseco Solutions, a. s. s nabídkovou cenou 30 700 330 korun. Nicméně mě zarazilo, že i přes takovouto vysokou cenu jsou soutěženy další moduly, údržby, služby, které se tohoto systému týkají. Mám zato, že toto mělo být řešeno komplexně se vším všudy.

Z centrálního registru smluv jsem si vypsala, že se jedná o tyto smlouvy: 26. 12. 2016 smlouva na 548 000 s názvem Údržba a podpora modulu mzdy IS HELIOS Green 2017, 4. 1. 2017 smlouva na 32 700 330 korun s názvem Smlouva o poskytnutí licencí a souvisejících služeb, dodávka modulárního informačního systému pro podporu výrobních, provozních, ekonomických a manažerských procesů, 3. 1. 2017 4 500 000 s názvem Smlouva o poskytování služeb – ekonomický a provozní informační systém, podpora provozu a rozvoj, 28. 12. 2017 270 000 s názvem Poskytování služeb podpory elektronického systému spisové služby ČT, údržby a jeho dalšího rozvoje, 28. 12. 2017 smlouva na 1 690 000 korun – poskytnutí licencí elektronického systému spisové služby, implementace a poskytování služeb maintenance, 28. 2. 2018 1 008 000 s názvem Údržba a podpora modulu mzdy IS HELIOS Green 2018 až 2019, 28. 3. 2018 smlouva na 1 658 818 s názvem Dodávka licencí MSSQL pro ERP, 26. 3. 2019 628 530 korun s názvem Poskytování maintenance MSVQL pro ERP. Docházíme tedy ke smlouvám v celkové výši 43 003 740 korun. (V sále je obrovský hluk a neklid!)

Dále mě překvapilo, že i při tak vysokých částkách za implementaci nového ekonomického systému nejen, že se na implementaci podílí i samotní zaměstnanci České televize, ale muselo být vypsáno další nové výběrové řízení, a to na projektovou podporu při implementaci informačního systému, který vyhrála firma Leading s. r. o., takže další otázkou je, proč bylo vypsáno toto výběrové řízení, když na tutéž činnost měla již uzavřenou smlouvu firma Asseco Solution. Při pročítání zadávacích podmínek zakázky, kterou vyhrála firma Leading, a kvalifikačních kritérií požadovaných v rámci soutěže, jsem zjistila následující. Cituji kvalifikační požadavky: Dodavatel splňuje kvalifikační předpoklad (poslanec Foldyna přinesl k řečnickému pultu sklenici vody), pokud v posledních pěti letech realizoval alespoň dvě služby obdobného charakteru a rozsahu. Službou obdobného charakteru a rozsahu se rozumí služba spočívající v řízení projektu implementace HELIOS Green modulů ekonomika, výroba, zakázky, účetnictví, logistika, majetek a controlling pro alespoň 200 uživatelů v rámci zakázky s celkovou hodnotou alespoň 10 000 000 za každou službu, 10 000 000 – tahle částka je v tomto případě docela důležitá pro to, co bude následovat. Tato společnost rozhodně tyto požadavky nemohla splnit. Už při pouhé kontrole účetních výkazů vložených do sbírky listin, kdy v letech 2014 nevykazovala žádné tržby z prodeje výrobků a služeb, v roce 2015 taktéž žádné, v roce 2016 pouze ve výši 2 159 000 a za roky 2017 a 2018 jsem výkazy ve sbírce nenašla. Zřejmě proto, že se neuskutečnila valná hromada majitelů firmy manželů Lapčíkových, aby tyto výkazy byly dle zákona o účetnictví do sbírky zaslány. (Hluk v sále neutichá. Velmi špatná slyšitelnost!)

V nabídce společnosti Leading, která je volně ke stažení na profilu zadavatele, České televize, se objevuje informace, kdy společnost uvádí, že se v oblasti podnikových informačních systémů…
Takže tato společnost ve své nabídce uvádí, že se v oblasti podnikových informačních systémů pohybuje již od roku 1993, což výkazy z účetnictví rozporují, pokud vyfakturovali v jednom roce pouze za 2 159 000, nemohli splnit podmínky, kde byla částka 10 000 000. Mimochodem pan inženýr Dušan Lapčík je bývalým jednatelem společnosti Leading, který jednatelství v lednu 2011 přepsal na svoji manželku. Víte, kdo je bývalým členem Správní rady společnosti Asseco Solutions, kterému toto členství…? (Z poslaneckých lavic se ozývá pst.)

Takže tento pán Dušan Lapčík byl členem Správní rady firmy Asseco Solutions. Takže to, co jsem řekla na semináři Radě České televize, že mi to připadá jako malá domů pro někoho, kdo fungoval ve firmě Asseco Solutions a zároveň ve firmě Leading, za tím si stojím. Byla jsem potom vyzvána, abych jako občanka předložila to, co jsem našla, že by se tím mohli zabývat. Já to teď říkám veřejně, takže doufám, že nebudu muset nikam už nic posílat. Do centrálního registru smluv jsem dohledala s touto firmou pouze jednu smlouvu, a to na 1 950 000 ze dne 25. ledna 2017. Dle evidovaných dílčích objednávek, které se vážou k této smlouvě, je toto plnění již v hodnotách za rok 2017 1 734 250 korun, za rok 2018 560 000 korun, za rok 2019 1 018 500, což činí celkem 3 312 750 korun. To znamená, že je smlouva přečerpána o 1 362 750 korun, nebo tam je další varianta, že v registru prostě chybí nějaká další jiná smlouva.

Dále na semináři zazněly informace o dopravních službách, které jsou ve výši za rok 2016 69 618 000, za rok 2017 68 490 000, za rok 2018 70 068 000. Opět jsem se zaměřila na výběrová řízení, týkající se dopravních služeb. Na tak velký objem finančních prostředků jsem jich našla ale docela málo.

Dostalo se nám na semináři této odpovědi od finančního ředitele České televize. Cituji: Dobrý den, dámy a pánové, i ode mě. Ke zmiňovaným nákladům. Předpokládám, že položka dopravné a cestovné, v účetní závěrce ve výroční zprávě částka, kterou uvádíte kumulačně, se pohybuje kolem 60 000 000 korun.

Asi začnu tím, že bych vysvětlil, co v té položce všechno najdeme. A je to taky vysvětleno ve výroční zprávě. Jsou to veškeré náklady spojené se zaměstnanci České televize, kdy vyjíždí mimo své pracoviště, kterým jsou Kavčí hory v Praze, na natáčení. Jsou to pracovní cesty zaměstnanců, se kterými je spojená doprava a místo výkonu práce. Jsou s tím spojené náhrady na stravování, na diety, které dostávají ze zákoníku práce. Jsou s tím spojená v případě, že se jedná o delší než jednodenní cesty, ubytování na místě výkonu práce. Takže všechny tyto náklady spojené s náhradou nákladů zaměstnanců, kteří byli vysláni na pracovní cestu, jsou zahrnuty v této položce. Jsou tam i případné zahraniční služební cesty. (Hluk v sále.)

Co se týká veřejných zakázek, tak z toho, co jsem vyjmenoval, je zřejmé, že některé typy nákladů, jako jsou hotely, diety, jsou tak specifické, že nelze vysoutěžit zakázku na všechny hotely po celém světě, na všechny hotely po celé České republice, takže zde se nakupují dle místa pracovní cesty.

Co se týká dopravy, tak ČT má vysoutěženou smlouvu na taxislužbu po Praze, protože taxislužbu využíváme primárně po území Prahy a okolí. Je vysoutěžená zakázka a společnost, která nám tyto služby poskytuje. Dále na tuto otázku odpovídá i pan ředitel Dvořák: Já bych jenom využil toho času, že bych to, doplnil o to, že v případě, pokud se jedná o dopravní služby, které jsou využívány v rámci natáčení, například seriálu v Beskydech Doktor Martin nebo seriál v Krušných horách Rapl, tak tyhle služby jsou potom soutěženy separátně pro ten daný projekt. Vždy je děláno výběrové řízení na dodávku specifických služeb a jedná se o službu i autobusové, vlakové, letecké, všechny možné. Tato celková zakázka – a to byl i dotaz na volebním výboru – ta celková zakázka je taková, nejde vysoutěžit, proto myslím, že neexistuje společnost, která by dodala kompletní rozsah všech těch služeb tak, jak jsou popsány. Ale pro ty jednotlivé projekty probíhají standardní výběrová řízení.

Proč jsem toto opět odcitovala? Abyste si mohli udělat obrázek o poskytování taxislužeb po Praze i mimo Prahu.

Dne 25. 5. 2015 byla na tuto službu uzavřena smlouva se společností SEDOP Taxi Praha, kdy cestující – v tomto případě Česká televize – je oprávněn objednávat jednotlivé služby u dopravce až do celkové hodnoty 20 milionů bez DPH souhrnně po celou dobu trvání smlouvy. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do vyčerpání tohoto limitu. Dne 19. 12. 2016 byl však podepsán dodatek k této smlouvě, kdy dochází k předčasnému ukončení smlouvy o přepravě z důvodu, že dopravce nemůže nadále poskytovat služby v množství a kvalitě vyžadované cestujícím, a tato smlouva končí 28. 2. 2017. Byla tedy vypsána nová soutěž na poskytování těchto služeb. Cena byla kalkulována na čtyřleté období v hodnotě necelých 13 milionů.

Jediným účastníkem tohoto řízení byla společnost HALOTAXI, s.r.o., se kterou byla podepsána smlouva dne 10. 8. 2017, a to na dobu neurčitou. Ve smlouvě je mimo jiné obsaženo, že dopravce se zavazuje, že pro poskytování služby bude po celou dobu účinnosti smlouvy disponovat minimálně 60 vozidly, z čehož minimálně 40 je vozidel střední třídy a 20 vozidel vyšší střední třídy či prémiové třídy, například Audi A6, BMW 5, Mercedes E a podobně, s ohledem na vyráběné modely. Stáří vozidla nesmí přesáhnout šest let a maximální počet najetých kilometrů vozidla nesmí být vyšší než 220 tisíc kilometrů. Seznam vozidel tvoří přílohu 4 této smlouvy. Tuto přílohu jsem v registru nenašla.

Tato informace je důležitá vzhledem k cenám za takováto luxusní vozidla a bude mít spojitost i s dalšími informacemi. Daleko podstatnější je informace, že již za čtyři měsíce od podpisu smlouvy, to je 22. 12. 2017, dochází k podpisu dodatku k této smlouvě z důvodu, že společnost HALOTAXI prodala část firmy společnosti HALOTAXI-TRANSPORT. Tyto společnosti jsou personálně propojeny. Uchazeč o tuto zakázku musí dle § 50 odst. 1 písm. c) předložit čestné prohlášení, že je ekonomicky a finančně způsobilý splnit veřejnou zakázku v celé délce trvání smlouvy. Podle mé úvahy už toto prohlášení bylo buď lživé, nebo se zakládalo na snech uchazeče. (Velký hluk v sále.)

Když se podíváme do sbírky listin, tak z rozvahy a výkazu zisků a ztrát této společnosti zjistíme, že v roce 2017 došlo zřejmě k nákupu těchto vozidel… (Řečnice se odmlčela pro hluk v sále.)

Takže když se podíváme do sbírky listin, tak z rozvahy a výkazu ztrát zjistíme, že v roce 2017 došlo zřejmě k nákupu těchto vozidel prostřednictvím leasingových společností, neboť se společnost silně zadlužila. Tato společnost skončila v dubnu tohoto roku v konkursu. Celková hodnota přihlášených pohledávek činí přes 26 milionů korun. Dle mého názoru se mělo stát to, co se stalo v případě předchozího účastníka smlouvy společnosti SEDOP. Společnost nebyla schopna plnit zadání České televize a od smlouvy odstoupila a bylo vypsáno nové výběrové řízení. U společnosti HALOTAXI se tak nestalo. Nebylo vypsáno nové řízení a byl podepsán zmíněný dodatek s tím, že nová nástupnická společnost HALOTAXI-TRANSPORT přebírá veškerá práva a povinnosti z původní smlouvy. To, že společnost splňuje kritéria smlouvy dle dodatku, ověřilo oddělení centrálního nákupu České televize. A podívejme se opět do sbírky listin. A teď to bude mít souvislost s tím, že dle smlouvy je požadováno, aby firma disponovala 40 vozidly střední třídy a 20 vozidly prémiové třídy. V aktivech společnosti HALOTAXI-TRANSPORT najdeme aktiva k 31. 12. 2017 ve výši 4,5 milionu korun. Dlouhodobé závazky žádné, pokud bych připustila fakt, že by si firma sjednala úvěrové smlouvy na nákup vozidel. (Opět velký hluk v sále.)

Zajímalo mě, kolik stojí starší AUDI A6. Takže stáří – rok 2016 – cena zhruba 700 tisíc. BMW 5 – stáří 2013 – 450 tisíc. Když si spočítáme hodnotu 20 takovýchto vozidel, jsme na částce přes 10 milionů v aktivech. Kde je zbylých 40 vozů střední třídy? Kde máme vyčíslen ten hmotný majetek, kterým firma dle požadavku smlouvy musí disponovat? Žádná zmínka o možných subdodavatelích ve smlouvě taky není. Co tedy centrální nákup České televizi kontroloval? Proč nebylo vypsáno nové výběrové řízení? Zde zkrátka jednoznačně došlo k porušení zákona o veřejných zakázkách. Co tedy Rada České televize kontroluje, když na začátku pan Bednář říkal, že kontrolují skoro každou korunu?

Zdá se vám, že dostatečně plní svou kontrolní funkci? Pro mě je těch argumentů, proč pro tyto zprávy nezvednu ruku, víc než dost. Mé poslední dotazy v přímé souvislosti s tím, co jsem vám tady dnes řekla, souvisí s ročními odměnami generálního ředitele pana Dvořáka. Rada schválila tyto odměny za manažerské výsledky, dodržování právních předpisů, realizaci projektových záměrů, kvalitu manažerských rozhodnutí a kvalitu kontrolních procesů. Kontrolních procesů! Považujete jeho práci za natolik brilantní, aby tyto roční odměny byly v plné výši schváleny? Já tedy rozhodně ne.

Myslím, že důvodů je dost, proč tyto zprávy neschválit. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk poslanců SPD.)


Projev na 35. schůzi Poslanecké sněmovny 17. října 2019 na téma činnost a hospodaření České televize.