SŽDC diskutovala s obyvateli Střešovic o jižní variantě tunelů na trati na letiště

PRAHA | V rámci další ze série besed o přípravě železnice na letiště představila Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) tzv. jižní variantu plánovaných střešovických tunelů a uvedla na pravou míru mýty, které se kolem ní poslední dobou šíří. Setkání, na které přišlo téměř 300 obyvatel, uspořádala Městská část Praha 6 v Hotelu DAP v Dejvicích.

Ilustrace: pixabay.com | autor: analogicus | licence: CC0, volné dílo

„Průchod územím Dejvice – Veleslavín reprezentuje nejsložitější část celého projektu železnice na letiště. Všechna dosavadní řešení mají nějaké zásadní nedostatky a byla odmítnuta obyvateli či městskou částí Praha 6. Například dříve uvažované severní varianty nevyhovují požadavkům kvůli nepříznivým geologickým podmínkám zjištěným průzkumnými vrty, nižšímu nadloží nad tunely, složitému trasování a kolizím s několika objekty. Na základě rozhodnutí zastupitelstva MČ Praha 6 jsme proto rozpracovali jižní variantu, která se jeví ve všech parametrech jako vhodnější,“ řekl Pavel Paidar ze Stavební správy západ SŽDC.

„Půjde o nejhlubší tunely v České republice – 73 % raženého úseku leží více než 50 m pod povrchem a v oblasti Baterií dosáhne hloubka trati dokonce přes 80 metrů. Místní obyvatelé tedy skutečně nemají důvod k obavám. Ostatně v úseku je navržena ražba razicími štíty, která se osvědčila již při prodlužování metra do Motola, kde měla i při mnohem nižší mocnosti nadloží nulové dopady na povrchovou zástavbu. Geologický průzkum a zkušební vrty ve Střešovicích navíc potvrdily, že jižní varianta má ze všech uvažovaných řešení nejvhodnější geologické podmínky,“ dodal David Ježek, hlavní inženýr SŽDC projektu železnice na letiště.

Tunel Blanka, metro linky A, Teplárna Veleslavín, budova Fyzikálního ústavu, přečerpávací stanice a vodojemy Bruska – to vše tvoří limitující faktory při průchodu územím a SŽDC je musela zohlednit při navrhování trasy. Jižní varianta jako jediná nekoliduje s žádným objektem.

Projekt železnice na letiště zahrnuje celkem 7 dílčích staveb, které jsou aktuálně v různých fázích povolovacího procesu. Rekonstrukce Negrelliho viaduktu je ve výstavbě, dvě další stavby mají územní rozhodnutí a územní řízení probíhá k úsekům Praha-Ruzyně – Kladno a Praha-Výstaviště – Praha-Veleslavín. Ke zbývajícím třem úsekům probíhá příprava dokumentace pro územní řízení. Modernizace trati Praha – Kladno s připojením Letiště Václava Havla je jedním z největších dopravních projektů v ČR, reprezentuje nezbytnou infrastrukturní odpověď na předpokládaný rozvoj letecké dopravy. Modernizace poslední přípražské trati zařadí hlavní město i Kladno mezi moderní evropské aglomerace s železničním napojením letiště.