Státní podnik DIAMO obstál v mimořádné veřejnosprávní kontrole MPO

STRÁŽ POD RALSKEM | Na základě pověření ministra průmyslu a obchodu doc. Ing. Karla Havlíčka, Ph.D., MBA, proběhla ve státním podniku DIAMO v období od 30. května 2019 do 23. října 2019 mimořádná veřejnosprávní kontrola Ministerstva průmyslu a obchodu, zaměřená na hospodaření s majetkem státu (hlavní nákladové položky) a prověření veřejných zakázek a uzavřených smluv s dodavateli za období od 1. ledna 2016 do 31. května 2019. V mimořádné kontrole státní podnik DIAMO obstál bez pochybení.

Ilustrace

Kontrolní skupina byla sestavena na základě pověření ministra průmyslu a obchodu č. 11/2019 ze dne 27. května 2019, resp. jeho dodatku č. 1 ze dne 5. června 2019.

Vedoucím kontrolní skupiny byl ustanoven náměstek ministra průmyslu a obchodu Ing. Jan Dejl. Dalšími členy kontrolní skupiny byli: Ing. Zbyšek Sochor, Ph.D., Ing. Aleš Petera, Ing. Jaroslav Kubovic, Ing. Lenka Kupcová, Ing. Vlasta Rakovičová, JUDr. Martin Kakrda, Ing. Václav Štraser, Ing. Jozef Baláž a Mgr. Vanda Janoušková.

Kontrola byla vykonána dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole, svyužitím zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

Členové kontrolní skupiny se nejprve seznámili s vnitřními řídicími akty státního podniku DIAMO, které jsou, kromě zákonů a jiných obecně závazných právních norem, v podniku zavedeny, a se strukturou a výší dotací, které byly v kontrolovaném období od 1. ledna 2016 do 31. května 2019 státnímu podniku DIAMO poskytnuty z veřejných rozpočtů, se zaměřením na finanční prostředky poskytnuté z kapitoly MPO.

Jednotlivé dotační tituly byly následně podrobeny detailnímu rozboru přijatých a vyčerpaných finančních prostředků. Konkrétně se jednalo o neinvestiční dotace na zahlazování následků hornické činnosti (ZNHČ), investice na ZNHČ, mandatorní výdaje (dle zákona č. 154/2002 Sb., dle nařízení vlády č. 167/2016 Sb. a dle nařízení vlády č. 342/2016 Sb.), dotaci na krytí spoluúčasti s. p. DIAMO při kofinancování akcí z Operačního programu Životní prostředí, ekologickou dotaci, dotaci na správu skládek, dotaci na odstraňování následků těžby uranu Strana 2, celkem 2 v oblasti Stráže pod Ralskem a finanční prostředky na akce zabezpečující rozvoj podniku. Celkově bylo prověřeno čerpání dotací vúhrnné částce 6,6 mld. Kč.

Další oblastí kontroly byl přezkum veřejných zakázek nad 2 mil. Kč. Celkem bylo kontrolní skupině předloženo 203 veřejných zakázek, ze kterých byl kontrolory náhodně vybrán vzorek 20 veřejných zakázek. U těchto zakázek se kontrolní skupina zaměřila na dodržení stanovených podmínek zákona o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) se zvláštním zřetelem na podmínky zadávacího řízení a jejich uplatnění ve smluvním vztahu s vybraným dodavatelem. Ve vyhodnocení této oblasti kontrolní skupina konstatovala, že u vybraného vzorku veřejných zakázek realizovaných v kontrolovaném období nebylo zjištěno porušení ZZVZ, ani nedošlo k porušení vnitřního aktu hospodářského řízení „Řízení nákupu“ (ŘP-sp-06-01) o veřejných zakázkách.

Následně kontrola prověřila všech 23 finančně významných smluv nad 5 mil. Kč a jejich 19 dodatků, sjednaných svybranými dodavateli na základě veřejných zakázek, a zkontrolovala 14 smluv a 12 dodatků ke smlouvám mezi s. p. DIAMO a Správou úložišť radioaktivních odpadů. I tato oblast byla vyhodnocena bez nálezu s konstatováním, že u vybraného vzorku zkontrolovaných sepsaných smluv v kontrolovaném období nebylo zjištěno porušení právních předpisů, v platném znění, a ani nedošlo kporušení vnitřního aktu hospodářského řízení „Řízení smluvních vztahů“ (ŘP-sp-03-01). Naprostá většina dodatků u víceletých smluv se týkala standardních inflačních doložek nebo objektivně zdůvodněného posunu termínů prací.

V závěru kontrolní skupina zrevidovala výdaje vynaložené na marketing a propagaci s tím, že ani v této oblasti nezjistila žádné nedostatky.

Celkový průběh mimořádné veřejnosprávní kontroly byl shrnut vzávěru Protokolu o kontrole č.8/2019, čj. MPO 56748/2019 ze dne 23. října 2019. V tomto protokolu je mimo jiné uvedeno: „Kontrolní skupina nezjistila žádné závažné pochybení s podezřením na porušení rozpočtové kázně. V rámci provedené kontroly se zaměřením na účelné a hospodárné vynakládání finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu MPO, dodržování závazných rozpočtových ukazatelů, hospodaření s majetkem státu s ohledem na hlavní nákladové položky, dodržování ZZVZ a dalších obecně závazných právních předpisů souvisejících s hospodařením státního podniku a vyhodnocení účinnosti vnitřního kontrolního systému, nebylo u podniku DIAMO za kontrolované období zjištěno žádné nehospodárné a neúčelné nakládání s prostředky státního rozpočtu.“

Závěr kontroly zhodnotil ředitel státního podniku Ing. Bc. Jiří Jež: „S výsledkem kontroly jsem velmi spokojen. Jsem rád, že se potvrdilo, že státní podnik DIAMO je v dobré kondici a je organizací, která dlouhodobě splňuje náročné požadavky na bezproblémové čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu a je schopna být spolehlivým partnerem státu voblasti ZNHČ, využívání strategických nerostných surovin a při zajištění jiných celospolečenských zájmů. Zároveň touto cestou děkuji každému, kdo se na kontrole napříč podnikem podílel, za součinnost při kontrole a všem zaměstnancům za bezvadně odváděnou práci.“


DIAMO, státní podnik, se sídlem ve Stráži pod Ralskem je organizací, která realizuje zahlazování následků hornické činnosti po těžbě uranu, rud a části uhelného hornictví v České republice. Provádí sanační a rekultivační práce, spravuje více než 6000 dílčích environmentálních zátěží na celém území ČR. Státní podnik zajišťuje svou činnost v regionech prostřednictvím 4 odštěpných závodů: Těžba a úprava uranu ve Stráži pod Ralskem (TÚU), GEAM v Dolní Rožínce, Správa uranových ložisek v Příbrami (SUL) a ODRA v Ostravě. DIAMO, s. p., k 31. 12. 2018 zaměstnával 2216 lidí.

Reklama: