Nad exekutorskou mafií – Nemyslím si, že teritorialita je samospasitelná

Vážené dámy a pánové, exekucím jako problému se spolu se svými kolegy věnuji přes deset let. A byli jsme první, kdo začal veřejně tlačit na změny zákonů a celého systému, který kdysi nastal zřízením soukromých exekutorů.

Tomio Okamura

Navrhovali jsme jako dílčí změnu slučování exekucí či v minulém volebním období jsme navrhli – a zároveň nám to vláda tenkrát zamítla – místní příslušnost, tedy takzvanou teritorialitu. Ale od počátku nám bylo jasné, že skutečně systémové řešení je jen jedno. A to je deprivatizace, tedy zestátnění exekutorů. To je cílem SPD.

Tento návrh vládního zákona, který tady teď máme na stole k projednání, hovoří o soudních exekutorech, i když fakticky jde o soukromé instituce, jen s glejtem veřejnoprávnosti. Změny, navrhované v tomto zákoně, jsou do jisté míry zlepšení, ale neřeší jádro problému. Podle našeho hnutí SPD by bylo dobré, když exekuce bude spravovat jeden exekutor. Vládní zákon ale navrhuje, aby exekutor, který dostane pohledávku, ji předal tomu exekutorovi, který vede řízení, které bylo zahájeno jako první. Fajn, ale náklady na změny navíc nese věřitel nebo ve vyjmenovaných případech dlužník. A zbytečně. Jelikož kdybychom přijali námi navrhovanou teritorialitu, pak má každý občan místně příslušný exekuční úřad tak, jako má soud, a nic se nemusí přeposílat ani řešit dalšími zákony.

Nemyslím ale, že teritorialita, tedy místní příslušnost exekutorů, je samospasitelná. Zabrání sice skupování pohledávek, anebo exekuční turistice, kdy nejatraktivnější destinací jsou či byli exekutorští gangsteři typu pana Vrány nebo Míky. (Hluk v sále.) Ano, kdyby se zavedla námi navrhovaná teritorialita exekutorů, tak Přerov přijde o pár miliard. Jak víme, nefunguje ani omylem nějaká samoregulace a kontrola zákonnosti v rámci Exekutorské komory.

Problém exekutorů nebyl a není jen ve špatných zákonech, ale v tom, že na tyto zákony mnoho exekutorů po léta beztrestně kašle. Problém je v samouzavřeném principu, kdy dosavadní vlády udělaly zcela trestuhodně z vymáhání dluhů byznys. Pokud je exekutor byznysmen, pak logicky tlačí na zisk a chce sedřít dlužníka na kost. A dosavadní vlády to podporují.

Jenže cílem zákonodárců přece není a nesmí být zabezpečovat zisky exekutorům a lichvářům, alespoň my v SPD si to myslíme, ale je vidět, že politici z jiných stran, mnoho z nich, si to nemyslí. Naším cílem v SPD je napomáhat účinně, na jedné straně, aby věřitelé dostali zaplaceno, a současně, aby dluhy nezničily dlužníky. Český systém je ojedinělý zřejmě na celém světě. A povedlo se mu zruinovat velkou část populace a dostat ji do dluhových pastí. Neutěšujme se přitom stávajícími čísly.

K lidem, kteří jsou v exekucích, připočtěte, prosím, i jejich rodiny, které trpí lichvou a řáděním exekutorů také. A tady bych jenom připomněl, že už tady leží velmi dlouho návrh zákona z pera SPD, který by ukončil lichvu v České republice, to znamená, návrh na zastropování úrokových sazeb u spotřebitelských úroků. A problém exekucí není dávno jen to, že si někdo dokola půjčoval na dovolenou, ale to, že jeden dluh se mu znásobil tak, že pak už z dluhové pasti nebyla cesta. A naopak. Stát v momentě, kdy takto zadlužený člověk nezvládá platit třeba zdravotní a sociální odvody, ho doráží jednak vysokým penále a samozřejmě také DPH, kterou na exekucích stát vybírá v té nejvyšší sazbě.

To, co tady předvádí vláda, hnutí ANO, ČSSD a KSČM, tedy, že nějak záplatuje díry v zákonech o exekutorech, je marné, protože to neřeší podstatu – a tou je chtivost zisku na straně jedné a bezbrannost obětí na straně druhé. Je to jako chtít regulovat lišky, jak a nakolik smí oškubat kuřata. Je to nemožné, protože kdykoliv to půjde, liška kuře sežere. A ne proto, že by byla zlá, ale proto, že tak je stvořena.

Podle nás v SPD je řešení jediné, a to návrat zpět ke stavu, kdy exekuce řešili soudy a soudní exekutoři, tedy zestátnění exekutorů. Bohužel či bohudík čas vyvrátil všechny mýty, které kdysi vedly k privatizaci exekucí. Při schvalování zákona o soudních exekutorech v roce 2000 byla hlavním argumentem předkladatelů tvrzená neefektivnost výkonu rozhodnutí ze strany soudů. Tehdejší úspěšnost systému výkonu rozhodnutí, prováděného soudy dle části šesté občanského soudního řádu, nebyla však přesněji analyzována či vyčíslována, ale odhadovala se na třicet procent.

Soukromí exekutoři tvrdili, že ta jejich čísla budou minimálně dvakrát vyšší. To se však ukázalo jako účelová nepravda. Průměrná efektivita vymáhání českých soukromých exekutorů je podle zprávy Hospodářských novin z letošního roku kolem 18 %. Výjimka jsou přerovští exekutoři, kteří se prý chlubí vyšší, nejméně 25procentní úspěšností. Takže jak vidíme, soukromí exekutoři jsou naopak méně úspěšní, než ti dřívější státní. Čím to je? Ano, soukromí exekutoři by byli možná úspěšnější než ti soudní, ale narazili na vlastní strop, na svoji chamtivost, lichvářské praktiky, ale také na obecný lichevní systém, který v České republice lidi ožebračuje. Tady stoprocentně platí ten příměr o liškách. Nenasytnost lichvářů a exekutorů v současnosti s nefunkčními soudy dlužníky ožebračila natolik, že už není kde brát. Lidé pracují načerno, protože dluhy by nebyli schopní zaplatit ani za několik životů. Dluhy přitom převyšují několikanásobně jistiny, tedy původní dluhy, a lidé tak splácejí poplatky, přísudky, náklady exekucí, úroky z úroků. Tímto stavem trpí i věřitelé. To je výsledek dosavadní státní vládní mašinérie, na které se SPD nikdy nepodílelo.

Proto SPD navrhlo zákon, který tady ve Sněmovně ostatní strany odmítají podpořit. Abychom změnili pořadí splácení dluhů, navrhujeme, aby se nejprve splácela jistina, tedy dluh, a až poté poplatky a přísudky. A navrhujeme také zrušit úroky z úroků, protože to je podle našeho názoru nemorální. A tento potřebný zákon z pera SPD již tady ve Sněmovně čeká na projednání dlouhé měsíce bez většího zájmu politiků ostatních stran.

Vážené dámy a pánové, předložený vládní návrh je nesystémový, ale přináší alespoň malinkou změnu k lepšímu, ale zbytečně komplikovaně. Nejjednodušší řešení je zrušení soukromých exekutorů a návrat před rok 2000. Takový návrh zákona máme v SPD připravený a doufám ve vaši podporu, vážené kolegyně a kolegové, pakliže vám opravdu leží na srdci osud předlužených občanů a také věřitelů, kteří se dnes svých pohledávek také nemohou domoci. Do té doby by bylo nejrozumnější přijmout alespoň zákon o teritorialitě exekutorů, jehož je SPD spolupředkladatelem a který je na pořadu po projednání tohoto návrhu zákona z pera vlády, o kterém jsem tady teď mluvil. Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců SPD.)

Takže vážené dámy a pánové, poslanecký návrh, který leží před vámi a jehož je SPD spolupředkladatelem, přináší zcela jednoduchý princip – skoncovat byznys s dluhy, zavést místní příslušnost exekutorů, tzv. princip teritoriality, a slučování exekucí dlužníka u jednoho exekutora, tedy princip jeden dlužník, jeden exekutor. Bude to daleko lepší stav, než si přeposílat po celé republice exekuce a náklady pak účtovat tu oprávněným, tu povinným. Je jednodušší, když od samého počátku bude mít každý případný dlužník svého exekutora, tj. bude v rámci soudních okrsků, spadá pod místní soud a ten následně určí místního exekutora. To je princip naprosto analogický justici, u policie i jinde a není důvod, proč by u tzv. soudních soukromých exekutorů to mělo být jinak. Zde bych zdůraznil, že SPD prosazuje zestátnění exekutorů, a tuším, že jsme v tomto ohledu asi tady jediní. Ale zpátky k novele zákona. Zohlední to celý systém a zamezí zmiňované exekuční turistice za největšími dravci. Byznys do vymáhání dluhů skutečně nesmí patřit, protože to škodí všem. Jak jsem už zmínil, tím, že exekutoři zlikvidovali část dlužníků, klesla i vymahatelnost dluhů a zvýšily se mimo jiné i náklady státu na sociální služby spojené s pomocí lidem v dluhových pastech.

Návrh zákona, jehož jsme spolupředkladateli, tedy na zavedení místní příslušnosti exekutorů, tzv. teritoriality, jde správným směrem. A tzv. teritorialita platí ve většině zemí Evropské unie. Nevím, proč se tomu stále tady české vlády brání. Jedná se tedy o předání kompetencí ve vymáhání dluhů soudům a skutečným soudním exekutorům.

Jednou z námitek vlády hnutí ANO, ČSSD a KSČM proti tomuto našemu návrhu na zavedení teritoriality exekutorů, je, že předložený návrh zákona by v případě přijetí mohl vést k nadměrnému navýšení administrativní zátěže soudů. Exekuční soudy by prý musely rozhodovat např. o odstraňování exekučního návrhu, odmítání a zamítání návrhu, zapisování do rejstříku zahájených exekucí apod. Soudy by tak prý vykonávaly činnosti, které dnes v mnoha případech náleží exekutorům. Ano, to je pravda, ale to je také cíl. Copak si někdo soudný myslí, že exekutor sám o sobě odstraní vady exekučního návrhu? To jako že si ho sám sobě zamítne? Nevím, co za vtipálky zpracovávalo vládní stanovisko, ale možná nám chtěli jen dodat argumenty pro přijetí zákona. A tady mám za tím smajlíka. (Ozývá se smích v sále.) Ano, chceme, aby soudy přestaly bezmyšlenkovitě odsouhlasovat exekuce, které velmi často mají základ v lichvářských praktikách nebo v podvodných smlouvách a v podvodném jednání. Ano, chceme tímto v dobrém slova smyslu zahltit soudy. Ne proto, že bychom ty soudy chtěli likvidovat, ale kdo jiný než soudy by měly dohlédnout na zákonnost a zákonnou přiměřenost exekucí. Exekutoři sami to rozhodně nebudou, to nám ukazují už druhé desetiletí.

Větší zátěže soudů se ale určitě dlouhodobě bát nemusíme. V momentě, kdy lichvářům a exekutorům přestanou procházet stávající nezákonné praktiky, pak jich v reálu skutečně ubude a ubude i následná práce soudů. Samozřejmě bude určitě vhodné v této souvislosti soudy posílit ekonomicky i personálně, a to proto, aby se připravily na další logický krok – a to by měl být návrat exekutorů pod soudy, tedy deprivatizaci exekucí v České republice včetně zestátnění exekutorů. To je cílem našeho hnutí SPD. A těžit z takového návrhu SPD budeme my všichni, daňoví poplatníci, dlužníci a také věřitelé. Miliardy, o které v minulých letech ožebračili exekutoři dlužníky, jsou peníze, které následně chybí jak dlužníkům, tak věřitelům, tak státu, který musí následky dluhových pastí řešit nebo na nich tratí třeba tím, že dluhy vyhnaly statisíce lidí do šedé zóny, kde neplatí daně ani sociální odvody. Proto vás poprosím o podporu tohoto návrhu na teritorialitu, tedy zavedení místní příslušnosti exekutorů. Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců SPD.)


Projev na 35. schůzi Poslanecké sněmovny dne 6. 11. 2019 k návrhu poslanců Lukáše Koláříka, Olgy Richterové, Kateřiny Valachové, Jana Hrnčíře a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 295/ – prvé čtení