Vozidlo taxislužby je v zásadě provozovnou podnikatele

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, Ministerstvo dopravy předkládá k projednání návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, a další související zákony. Hlavním cílem předkládaného návrhu zákona je především revize právní úpravy taxislužby a provedení některých dílčích změn v dalších oblastech upravených zákonem o silniční dopravě.

Ministr dopravy Kremlík zahájil další část výstavby D7

V oblasti taxislužby se v souvislosti s její liberalizací jednoznačně upravují pravidla pro provozování taxislužby za využití populárních mobilních aplikací a dalších elektronických komunikačních prostředků spočívajících v upuštění od požadavku na plnění některých povinností, a to povinného použití taxametru a označení vozidel střešní svítilnou. Současně se navrhuje redukce povinností dopravců a řidičů taxislužby tak, aby nedocházelo k nedůvodnému zvýhodnění poskytování taxislužby takzvanými alternativními způsoby.

Právní úprava taxislužby se ale zároveň doplňuje o některé instituty, které povedou k lepší ochraně a vymahatelnosti práv zákazníků taxislužby. Jedním z nich je nový institut zprostředkovatele taxislužby, kterému se pro výkon jeho činnosti stanoví určité povinnosti, které směřují zejména k tomu, aby předmětem zprostředkování byly pouze služby legální, to je služby poskytované k tomu oprávněnými subjekty – dopravcem a řidičem, kteří jsou držiteli potřebných povolení: koncese dopravce a oprávnění řidiče taxislužby.

Dále se zavádí nový způsob označování vozidel taxislužby tak, aby i vozidla, která nebudou vybavena střešní svítilnou, byla jednoznačně identifikovatelná jak pro zákazníky, tak pro samotné kontrolní orgány. Tímto novým identifikátorem bude evidenční nálepka vozidla taxislužby, kterou budou vydávat dopravní úřady a kterou bude muset být označeno každé vozidlo, kterým bude provozována taxislužba.

Návrhem dochází rovněž k omezení rozsahu zmocnění obcí k regulaci taxislužby na svém území. Zcela se vypouští možnost obcí stanovit řidičům taxislužby povinnost prokázat zkouškou znalosti místopisu, obsluhy taxametru a příslušných právních předpisů. A dále se vypouští možnost obcí stanovit požadavek na barvu karosérie a minimální rozměry vozidla taxislužby. Mimo oblast taxislužby se ve prospěch adresátů právní regulace upouští od povinného označování velkých vozidel obchodním jménem podnikatele v silniční dopravě a dochází k dílčím změnám v úpravě povinností při přepravě nebezpečných věcí. Do zákona o silniční dopravě se dále včleňuje speciální úprava vůči zákonu o zaměstnanosti, která navazuje na unijní předpisy v oblasti vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb a navrhuje se stanovit, že kopie dokladů prokazujících pracovně právní vztah s řidičem budou muset být v případě zahraničních dopravců k dispozici přímo ve vozidle. Zakotvení předmětné povinnosti do zákona o silniční dopravě umožní projednávání příslušného přestupku dopravními úřady, což zefektivní správní postih, jen v současnosti není ze strany inspektorátu práce prováděn v dostačujícím rozsahu.

Změny obsažené v předloženém návrhu se dotýkají též licenčního řízení, ve kterém dochází k dílčímu upřesnění postupu při vydávání závazných stanovisek dotčených úřadů tak, aby v důsledku nečinnosti těchto úřadů nedocházelo k excesivnímu prodlužování licenčního řízení. V návaznosti na samotné poznatky z aplikační praxe se pak provádí některé další úpravy zákona o silniční dopravě.

K návrhu zákona byla uplatněna celá řada pozměňovacích návrhů. My jsme v předchozích týdnech uspořádali i pro zástupce klubů seminář k těmto pozměňovacím návrhům. Ministerstvo dopravy nesouhlasí s pozměňovacími návrhy A1 až A17, které byly sice doporučeny hospodářským výborem, ale v praxi by jejich přijetí činilo obrovské problémy a prakticky by znemožnilo kontrolu a postih dopravců. Tento vztah mezi dopravcem a jeho podnikatelským vozidlem by byl zcela narušen v neprospěch cestujících, mimo jiné.

Vozidlo je totiž v zásadě provozovnou podnikatele – dopravce a je třeba, aby za vše, co se s ním děje, nesl odpovědnost vždy konkrétní a jednoznačný dopravce. Uvedené pozměňovací návrhy by tak prakticky zmařily cíl, k němuž projednávaná novela směřuje. Dovoluji si vás proto naléhavě požádat, aby tyto pozměňovací návrhy nebyly přijaty.

Dále Ministerstvo dopravy nesouhlasí s pozměňovacím návrhem B1 pana poslance Staňka, který se týká rozvolnění místní příslušnosti dopravního úřadu k vydávání oprávnění řidiče taxislužby, tento pozměňovací návrh, byť veden dobrým úmyslem, není dobře legislativně zpracován a Ministerstvo dopravy se zavázalo tuto úpravu řešit v další novele zákona o pozemních komunikacích, která je v současné době v prvním čtení, a bude tam doplněn příslušný pozměňovací návrh; dále s pozměňovacím návrhem D pana poslance Bauera, jehož podstatou je zrušení trestu zákazu činnosti zprostředkovatele; s pozměňovacím návrhem E pana poslance Luzara; s pozměňovacími návrhy F pana poslance Polanského, týkající se povinnosti zprostředkovatelů poskytovat součinnost při kontrole a zveřejňování údajů z rejstříků podnikatelů v silniční dopravě; a s pozměňovacími návrhy H pana poslance Michálka, které se týkají zkoušek ze znalosti právních předpisů a prověřování povolení zaměstnávání cizinců při udělení oprávnění řidiče taxislužby.

S ostatními pozměňovacími návrhy Ministerstvo dopravy souhlasí, přičemž oproti hlasovací proceduře navržené hospodářským výborem doporučuje, aby bylo nejprve hlasováno o pozměňovacím návrhu C pana poslance Ferance, který směřuje k omezení trestu zákazu činnosti zprostředkovatele, a až poté o pozměňovacím návrhu D pana poslance Bauera, jehož podstatou je zrušení tohoto trestu.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovoluji si vás požádat o schválení předloženého návrhu zákona ve znění pozměňovacích návrhů, s nimiž Ministerstvo dopravy souhlasí.