Ovlivňování vnitropolitické situace neziskovými organizacemi je nepřijatelné

Dámy a pánové, kolegyně a kolegové, dobré odpoledne. Musím se přiznat, že po všech těch miliardách, kterými tady pohazovali moji předřečníci, se cítím trošku v minoritní roli, protože můj návrh se týká pouze 70 mil.

Jiří Kobza

Chtěl bych se přihlásit k pozměňovacímu návrhu číslo 3726, který mění návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020 takto: V kapitole 306 Ministerstvo zahraničních věcí se u údaje ukazatele transformační spolupráce snižují o 70 mil. korun a nahrazují se číslem 0 korun. Za druhé, v kapitole 306 zahraničních věcí se výdaje ukazatele obnova Sýrie zvyšují o 70 mil. korun, to znamená, že číslo 50 mil. korun se nahrazuje číslem 120 mil. korun.

Tento návrh podáváme z toho důvodu, že navrhovaný finanční objem výdajového ukazatele transformační spolupráce je v návrhu státního rozpočtu na rok 2020 stále enormně vysoký, to znamená v porovnání s jinými výdajovými ukazateli, které jsou taktéž primárně zaměřeny na pomoc českého státu do zahraničí. V zásadě se jedná o výrazně politické projekty, které jsou z této kapitoly financované a projekty, kde převažují politicko-ideologické faktory. To znamená zejména se jedná o školicí a přednáškovou činnost charakterizovanou Ministerstvem zahraničních věcí jako tzv. posilování občanské společnosti a demokratických institucí. Tato rozpočtová položka je dlouhodobě svázána s politickým segmentem tzv. neziskového sektoru a ve svých důsledcích silně zasahuje do vnitropolitických poměrů cílových zemí a pro ČR partnerských zemí. Jde o následující státy: Barma, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Gruzie, Kuba, Moldavsko, Srbsko a Ukrajina.

Pro nás v SPD je nepřijatelné, aby zahraniční neziskové organizace anebo neziskové organizace financované ze zahraničí nějakým způsobem ovlivňovaly vnitropolitickou situaci v České republice. Stejně tak je pro nás nepřijatelné, aby naše neziskové organizace nebo námi financované neziskové organizace dělaly totéž uvedeným zemím. Podle nás jde o činnost, která není v dlouhodobém národním zájmu České republiky, protože může narušovat důvěru v bilaterálních vztazích skrze faktické porušování mezinárodněprávní a diplomatické zásady nevměšování. Jako taková by rozhodně neměla být napříště financována z českých veřejných rozpočtů, protože pro to neexistuje racionální důvod ani oprávnění.

Na druhé straně docela omezené finanční prostředky vyčleněné na zahraniční pomoc by měly být prioritně alokovány do států a regionů, které jsou bezprostředně postiženy či ohroženy válečnými událostmi a jejich následky anebo humanitárními krizemi spojenými např. s následkem masové migrace, krize či živelných pohrom. Takovou lokalitou je v současné době jako prvořadá Sýrie, i ve světle nedávné, mimořádně brutální turecké agrese vůči této zemi a zejména s ohledem na osm let probíhající vojenské střety, do značné míry iniciované a živené ze zahraničí. Přímým důsledkem toho je zpustošená země a statisíce osob bez domova s velmi obtížným přístupem k základním životním potřebám. Naším základním cílem musí být rychlá stabilizace této země, kdy jediným relevantním partnerem je legitimní syrská vláda.

Proto navrhuji přesun všech prostředků určených na tzv. transformační spolupráci, 70 mil., do výdajového ukazatele Obnova Sýrie, jehož navrhovaná výše 50 mil. korun je vzhledem k aktuální situaci v regionu nedostatečná, např. právě i s ohledem na tristní situaci syrských Kurdů poté, co Turecko zaútočilo na převážně jimi obývané území severovýchodní Sýrie a prakticky je okupuje. Stojí za to zmínit, že Kurdové žijící v České republice ve svém nedávném prohlášení o tuto pomoc pro civilisty v Turky napadené severní části Sýrie český stát prostřednictvím zahraničního výboru požádali.

Děkuji vám za pozornost.


Projev na 39. schůzi Poslanecké sněmovny 27. listopadu 2019 zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020

Reklama: