Rekonstrukce přehrady Labská v Krkonoších byla ukončena

ŠPINDLERŮV MLÝN | Státní podnik Povodí Labe ukončil rekonstrukci spodních výpustí vodního díla Labská, která zvýšila možnosti ochrany území pod přehradou při povodni.

Přehrada Labská | repro: iROZHLAS.cz

Akce „VD Labská, zvýšení retenční funkce rekonstrukcí spodních výpustí v obtokovém tunelu“ byla zahájena v březnu 2017. Spočívala v nahrazení pěti výpustí DN 1000 dvěma kapacitními spodními výpustmi DN 2000 a jednou výpustí DN 800 včetně provedení úprav na vtokových částech, osazení uzávěrů a jejich pohonů. Součástí rekonstrukce bylo provedení česlové klece na vtoku do výpustí, provedení úprav odtokové štoly, manipulační šachty, osazení potrubí limnigrafu, ochrana šachtového a korunového přelivu a úprava levobřežní zdi pod vyústěním obtokového tunelu. Práce byly zakončeny provozními zkouškami na konci listopadu 2019.

Zhotovitelem stavby bylo sdružení firem pod názvem „Společnost VD Labská“. Společníky sdružení jsou SMP CZ, a.s. a Labská strojní a stavební společnost, s.r.o. Celková cena realizace činí 106,3 mil. Kč bez DPH, akce byla financována z dotačního titulu Ministerstva zemědělství „Podpora prevence před povodněmi“.

Nově vybudovaná ochrana šachtového přelivu Přehrada Labská byla postavena v letech 1910 – 1916. Podnětem pro její vybudování byla katastrofální povodeň v červenci 1897. Účelem vodního díla je zachycení povodňových vln a snížení jejich účinku, částečná ochrana území pod přehradou před účinky povodní, zajištění minimálního průtoku v Labi pod nádrží a rekreace.

Reklama: