Český telekomunikační úřad zahájil notifikaci úhrady čistých nákladů za poskytování základních poštovních služeb

PRAHA | Český telekomunikační úřad dnes prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže formálně zahájil u Evropské komise notifikaci úhrady čistých nákladů za poskytování základních poštovních služeb Českou poštou, s.p., v období let 2018-22.

Česká pošta – Krutá realita: Služby k ničemu

Notifikace je oznámení o zamýšleném opatření, u kterého Evropská komise posuzuje, zda je v souladu s unijními pravidly. V tomto případě Evropská komise v reakci na oznámené opatření posoudí, zda je zamýšlená úhrada čistých nákladů České poště v souladu s unijními pravidly pro poskytování veřejné podpory.

V rámci zahájeného notifikačního řízení může Evropská komise požádat o doplnění informací. Pokud tak neučiní, rozhodne o podané notifikaci do dvou měsíců. Ve složitých případech, kdy nelze rozhodnout pouze na základě předběžného posouzení, musí Evropská komise zahájit tzv. formální vyšetřovací šetření. Jeho smyslem je odstranit všechny pochybnosti, které by se mohly objevit ve vztahu k notifikovanému opatření, a posoudit jeho slučitelnost s vnitřním trhem. V takovém případě by řízení mělo být ukončeno do 18 měsíců.

Již v rámci tzv. prenotifikačního jednání s příslušnými orgány Evropské komise ČTÚ detailně vysvětlil mechanismus ověřování skutečné výše čistých nákladů podle zákona o poštovních službách a podle prováděcích předpisů.

Česká pošta má podle platné právní úpravy jako držitel poštovní licence nárok na úhradu čistých nákladů do maximální výše 1,5 mld. Kč ročně, pokud představují nepřiměřenou zátěž.