Správa železnic rekonstruuje železniční stanici Žďár nad Sázavou

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU | Správa železnic zrekonstruuje část železniční stanice Žďár nad Sázavou a navazující traťový oblouk ve směru na Sázavu u Žďáru. Kromě železničního svršku a spodku projde obnovou i trakční vedení, a to v délce jednoho kilometru.

ŽST Žďár nad Sázavou | repro: facebook.com (@nadrazizdar)

Upraví se také zabezpečovací zařízení. Pro minimalizaci dopadu na cestující bude během prací zachován jednokolejný provoz. Dokončení stavby se předpokládá v červnu příštího roku.

Stavbaři budou také sanovat nestabilní násep a zpevňovat skalní masiv nad tratí. Stavební zásahy si vynutí přeložky a úpravy silových a sdělovacích kabelů. Rekonstrukce železničního svršku a spodku se dočká rovněž kolejové rozvětvení ve stanici Žďár nad Sázavou ve směru na Sázavu u Žďáru a navazující traťový oblouk v kilometru tratě 86,965 až 88,015. Dále budou v tomto úseku rekonstruovány dva železniční mosty, každý z nich dostane novou ocelovou konstrukci.

V úseku dlouhém 400 metrů je trať postavená na vysokém náspu, který vykazuje známky nestability. Výsledek podrobného geotechnického průzkumu a posouzení stability náspu ukázal, že násypové těleso je tvořeno převážně nesoudržnými nebo slabě soudržnými zeminami. Průzkum také zjistil výskyt zvětralé vysokopecní strusky a popela.

„Neřešení současného nevyhovujícího stavu by si v dohledné době vyžádalo zavedení pomalé jízdy. Po pečlivém vyhodnocení geotechnického průzkumu jsme se rozhodli pro hloubkovou sanaci železničního tělesa pomocí stabilizačních pilířů,“ říká ředitel Stavební správy východ Správy železnic Miroslav Bocák.

Komplexní stavební řešení, které zpevní železniční násep, je složeno ze dvou etap. První fáze reprezentuje sanaci pražcového podloží systémem kotvených gabionových zdí, ty zajistí stabilitu paty náspu. Druhá část bude použita v nejvíce ohroženém úseku, kde bude železniční těleso stabilizováno soustavou pilířů o průměru 60 cm. Ty budou vyplněny promíchávanou cementovou suspenzí. Zvolený stavební systém zajistí přenos zatížení způsobeného drážní dopravou až do pevného podloží.

Reklama: