Totalita? Tenká hranice mezi slovy zášť a svobodně projevený názor

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, já jako členka podvýboru pro obecní policie celou tuto věc také sleduji.

Ivana Nevludová

V navržené novele navrhuji zrušit § 4b odst. 3 a 5, a to z důvodu, že na základě domněnek či podezření nemohou úředníci obcí a Policejního prezidia ČR rozhodovat, co je a co není založení, podpora, propagace nebo sympatizování s hnutím, které směřuje k potlačování práv a svobod člověka, co je, nebo není národnostní, náboženská anebo rasová zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, a to v tom smyslu, kdy to zasahuje do osobnostních práv a svobod člověka.

Toto může spolehlivě rozhodnout z doložených důkazů pouze příslušný soud dle právního řádu České republiky. Navrhované znění odst. 3 nespecifikuje konkrétní skutečnosti, které by byly podnětem pro zahájení takového řízení. Slovní spojení „zjištěné skutečnosti“ je nejednoznačné. Návrh by se tedy stal lehce ohebným, libovolně aplikovatelným na kohokoliv, kdo například svobodně vyjádří svůj názor na shromáždění, na demonstraci, na sociálních sítích, na internetu, v médiích apod., což člověku umožňuje Listina základních práv a svobod.

Pokud by obec měla důkazy, které by nasvědčovaly, že uchazeč o pracovní pozici strážníka, čekatel či strážník by páchal trestnou činnost, motivovanou rasovou, národnostní, nebo jinou sociální nenávistí, jednalo by se o jednání, které naplňuje znaky skutkové podstaty trestného činu nebo přestupku, a jeho pohnutkou by tak byla apriorní nenávist vyplývající z příslušnosti adresáta útoku k rase, národnosti, náboženství, třídě či jiné sociální skupině, přičemž specifickým typem zařaditelným do této kategorie kriminality jsou také útoky proti symbolům či představitelům existujícího společenského systému, jsou-li motivovaná apriorní nenávistí vůči němu.

V tom případě má obec či jakýkoli dotčený subjekt možnost zahájit v této věci trestní řízení ve smyslu § 403 trestního zákona, a tím pádem v případě pravomocného uznání viny by zcela logicky ztratil podmínku bezúhonnosti, na kterou současné znění zákona o obecní policii již pamatuje.Projev na 40. schůzi Poslanecké sněmovny 12. února 2020, k návrhu změny zákona o obecní policii a o Rejstříku trestů.

Pravděpodobně neexistuje člověk, který by někdy nepocítil zášť vůči jiné osobě. Stejně tak pravděpodobně neexistuje člověk, který by někdy nebyl terčem zášti. Zášť lze definovat jako nelibost, zlobu, nevraživost pociťovanou vůči druhému, jež je výsledkem nějakého druhu osobní nespokojenost. A zde je ta velice tenká hranice mezi slovy zášť a svobodně projevený názor. Když budu někde demonstrovat, tak jako třeba demonstrují teď lidé z Milionu chvilek, kdy mají transparenty s šibenicí, napsáno Babiš, Zeman, tak je to jejich názor, nebo je to jejich zášť? Když budu demonstrovat proti pochodu Prague Pride, kdy se nechci dívat na něčí holý zadek, je to zášť, nebo je to názor? Tady je velice tenká hranice a je nebezpečné se pouštět na tento tenký led.

Dalším mým pozměňovacím návrhem navrhuji zrušit § 5a odst. 2, a to z důvodu, že toto navržené ustanovení je zcela zbytečné a zavádějící. Proti tomuto znění lze namítnout, že oznamovací povinnost vůči obci mají v současném platném znění zákona č. 553/1991 zakotvenu jednak orgány činné v trestním řízení v § 25, a jednak je tato povinnost pro čekatele, nebo i strážníka zanesena v § 4a odst. 3 v trestní rovině a v § 4b odst. 5 v přestupkové rovině. Navíc nesplnění této oznamovací povinnosti strážníkem je kvalifikováno jako přestupek podle § 28 odst. 1 a 2 zákona č. 553/1991. Je tedy logické, že pokud strážník nesplní svou oznamovací povinnost, že byl pravomocně uznán vinným z přestupku, kterou mu ukládá stávající znění zákona o obecní policii, dopustí se tak dalšího přestupku, a tím pádem ztrácí podmínku spolehlivosti a je to důvodem pro rozvázání pracovního poměru. Z logiky věci tedy vyplývá, že současná úprava je zcela dostačující a není třeba zde doplňovat navržené opatření, že si skutečnosti zjistí obec věrohodným způsobem sama. Toto ustanovení navíc nijak nedefinuje pojem hodnověrným způsobem a mohlo by to tudíž vést k tomu, že díky takovému znění zákona by mohl zaměstnavatel dostat do rukou velice nebezpečný nástroj vůči svým zaměstnancům.

V době, kdy se všechny bezpečnostní složky potýkají s nedostatkem uchazečů o tyto profese a dlouhodobě vládne personální podstav, je nelogické, že v návrhu novely zákona o obecní policii dochází k dalšímu zpřísňování podmínek spolehlivosti a bezúhonnosti čekatelů a strážníků.

Děkuji vám.


Projev na 40. schůzi Poslanecké sněmovny 12. února 2020, k návrhu změny zákona o obecní policii a o Rejstříku trestů.

Reklama: