Státní podnik DIAMO se zapojí do monitoringu vlivu činnosti dolu Turów v pohraničí

STRÁŽ POD RALSKEM | Státní podnik DIAMO se prostřednictvím svého odštěpného závodu Těžba a úprava uranu ve Stráži pod Ralskem (o. z. TÚU) zapojí do monitoringu vlivu činnosti povrchového hnědouhelného dolu Turów na okolí.

Důl a elektrárna Turów

S využitím sítě cca 100 monitorovacích bodů, které rozmístí v pohraničí, bude sledovat poklesy terénu a vyhodnocovat jeho deformace. O spolupráci byl požádán Odborem životního prostředí Krajského úřadu Libereckého kraje, a to v souvislosti s plánovaným rozšířením dolu. Monitoring bude kromě státního podniku DIAMO provádět i Ministerstvo životního prostředí.

Oblast monitoringu se nachází mezi obcemi Oldřichov na Hranicích a Uhelná s přesahem směrem na východ. Pro tento účel byla navržena stabilizace linie monitorovacích bodů, která bude rozhodující měrou kopírovat státní hranici tak, aby mohl být podchycen budoucí vývoj deformací terénu v důsledku plánovaného rozšiřování dolu Turów (viz mapa).

Liniový charakter monitorovacích bodů bude dosahovat přibližně délky 6 km. V obci Uhelná, která se nachází nejblíže k projektované oblasti rozšiřování dolu Turów a může být nejvíce dotčena jeho rozšiřováním, bude vybudována podrobnější síť bodů. Monitorovací body jsou projektovány jako ocelové tyče ukotvené v nezámrzné hloubce (2–3 m), na vrcholu jsou opatřeny ocelonerezovým polokulovým ukončením, proti vnějšímu poškození budou chráněny betonovou skruží. Vzdálenost mezi jednotlivými monitorovacími body v extravilánu bude přibližně 90 m a v intravilánu cca 50 m při celkovém počtu cca 100 monitorovacích bodů.

Jednotlivé monitorovací body budou umístěny mimo obec Uhelná na obecních pozemcích tak, aby nebyly dotčeny zájmy soukromých vlastníků sousedících zemědělských pozemků. V obci Uhelná předpokládá o. z. TÚU umístění monitorovacích bodů na obecních i soukromých pozemcích, plně v souladu s udělenými souhlasy vlastníků pozemků.

Po dokončení všech legislativních procesů a dořešení případných střetů zájmů, které zajišťují místní samosprávy, budou práce na stabilizaci bodového pole zahájeny v nejbližším možném termínu. Monitorovací síť pak bude dokončena do 3 měsíců od zahájení prací. Pravidelná kontrolní měření budou probíhat jedenkrát za rok. Výsledky měření budou porovnávány s výsledky měření poklesů terénů na polské straně, pokud budou tyto výsledky dostupné.

Výsledkem měření budou výškové rozdíly mezi úvodním a posledním aktuálním měřením. Tyto rozdíly, resp. výškové změny (poklesy) terénu v závislosti na čase, budou archivovány jako podklad pro odborné vyhodnocení, event. posouzení dopadů rozšiřování hnědouhelného dolu Turów na oblast mezi obcí Oldřichov na Hranicích a obcí Uhelná.

Reklama: