Stop parazitům: Chceme odstranit či minimalizovat zneužívání dávek pomoci v hmotné nouzi

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, protože už od posledního projednávání uplynulo poměrně hodně času, tak mi dovolte, abych vám krátce připomněla, o čem náš návrh novely o hmotné nouzi je. Jedná se o soubor sedmi změn, který by měl odstranit či minimalizovat zneužívání dávek pomoci v hmotné nouzi, posílit kontrolní kompetence pracovníků úřadu práce a taktéž umožnit opravdu citelně sankcionovat ty osoby, které systém pomoci v hmotné nouzi zneužívají. Jde i o opatření, která směřují proti expanzi patologických jevů spojených s existencí tzv. vyloučených lokalit. Návrh byl podrobně konzultován na úrovni úřadu práce a sociálních odborů úřadu místní veřejné správy. Vychází čistě z praxe.

Lucie Šafránková | foto: spd.cz

Společným jmenovatelem navrhovaných změn je snaha docílit prostřednictvím zpřísnění podmínek kontrolních a sankčních mechanismů k omezení zneužívání finančních prostředků nepojistných sociálních dávek v oblasti státní pomoci v hmotné nouzi. Tyto dávky se musí stát mimořádným prostředkem pro situace, kdy si její příjemce z objektivních důvodů nemůže příjem obstarat vlastní praxí či podnikáním a nebo když mu nízký příjem nestačí na pokrytí základních životních potřeb pro sebe, pro své děti a své blízké. Současná legislativní nastavení v oblasti dávek pomoci v hmotné nouzi umožňuje v mnoha ohledech účelové až podvodné jednání příjemců těchto dávek a žadatelů o ně. Tyto dávky jsou tak v mnoha případech zneužívány, jak máme podrobně zdokladováno zejména od úřadů práce.

A teď k samotnému obsahu návrhu naší novely. Navrhujeme, aby mezi povinnosti podmiňující nárok na žádost na dávky pomoci v hmotné nouzi přibyla i povinnost rodičů řádně zajistit docházku jejich dětí do posledního ročníku mateřské školy, což je mnohdy zásadní opatření ve smyslu socializace těchto dětí a jejich integrace do společnosti ve směru přípravy na zvládnutí základní školy. Chceme také umožnit úřadu práce vyřadit z okruhu příjemců dávek pomoci v hmotné nouzi ty osoby, které porušily během jejich pobírání režim práce neschopného a režim dočasné neschopnosti plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu. Nynější právní úprava neumožňuje ty osoby, které opakovaně porušily pravidla režimu práce neschopného vyřadit z okruhu osob majících právo čerpat dávky pomoci v hmotné nouzi. Loňská podrobná kontrola úřadu práce odhalila, že se jedná o více než čtvrtinu těchto případů.

Dále chceme úřadu práce přiznat i možnost vyřadit z okruhu příjemců dávek ty osoby, které setrvávají v pracovní neschopnosti i po uplynutí doby, která odpovídá maximální podpůrčí době pro pobírání tzv. nemocenské, což je 730 kalendářních dnů po sobě jdoucích. Na základě informací z úřadu práce totiž není výjimkou, že mnohé osoby setrvávají v režimu pracovní neschopnosti např. nad pět let.

Ilustrační snímek

Navrhujeme také zrychlit a zjednodušit proceduru vyloučení určitých osob z okruhu příjemců dávek pomoci v hmotné nouzi nebo z okruhu tzv. společně posuzovaných osob, jestliže neplní podmínky pro tyto osoby zákonem stanovené. Za současné úpravy závisí toto vyloučení na tzv. správním uvážení orgánu pomoci v hmotné nouzi, není automatické a pevně dané. Stejně tak naše novela zavádí zpřísnění procedury odejmutí či snížení dávky pomoci v hmotné nouzi resp. zamítnutí žádosti o takovou dávku, jestliže příjemce dávky nebo žadatel o ní nedá orgánu pomoci v hmotné nouzi souhlas se vstupem do obydlí a znemožní provedení sociálního šetření v místě směřujícího k ověření skutečností rozhodných pro vznik nároku na příslušnou dávku. Navrhujeme takové osoby rovnou vyloučit z okruhu osob pomoci v hmotné nouzi a navíc požadujeme prodloužení doby, po kterou může být dávka pomoci v hmotné nouzi odebrána či snížena ze současných tří měsíců na mnohem citelnější dobu a to jednoho roku.

V dalším bodě navrhujeme vyloučit z okruhu tzv. společně posuzovaných osob ty občany, kteří nepřiznávají žádné příjmy, dlouhodobě nepracují, nepodnikají a ani si práci nehledají a pouze chtějí dosáhnout navýšení výpočtu existenčního minima a tzv. části živobytí osoby a společně posuzovaných osob a tím i výši celkového příjmu rodiny z dávek pomoci v hmotné nouzi, např. v těch rodinách, kde je osobou v hmotné nouzi pouze nezletilé dítě. Jde také o osoby, které nejsou v evidenci úřadu práce, protože z ní byly vyloučeny pro neplnění či porušení některých povinností.

A závěrem navrhujeme zavést povinnost zahrnout mezi příjmy žadatele o dávky pomoci v hmotné nouzi i příjmy z dávek pěstounské péče, zatím v těch případech, pokud se jedná o pěstounství v rámci rodiny. Toto opatření zejména směřuje proti tzv. spekulativnímu pěstounství a jeho smyslem je docílit toho, aby příbuzenští pěstouni museli mezi svými příjmy rozhodnými pro přiznání dávky pomoci v hmotné nouzi uvádět i příjmy z dávek pěstounské péče. Tento návrh vychází i z toho, že odměna pěstouna je posuzována jako standardní příjem ze závislé činnosti i např. pro účely daně z příjmu či pojistného na sociální zabezpečení. Nevidíme tedy důvod, proč by tomu mělo být z hlediska zákona o pomoci v hmotné nouzi jinak, a jde o neodůvodnitelnou výjimku.

Dámy a pánové, my se rozhodně nebráníme další diskusi např. ve výboru pro sociální politiku a rozhodně se nebráníme i v další spolupráci s vámi, takže vás prosím o podporu a propuštění do dalšího čtení. Děkuji.

Ilustrační snímek


Projev na 49. schůzi Poslanecké sněmovny 5. června 2020, k návrhu změny zákona o pomoci v hmotné nouzi.

Reklama: