Tramvaje na podej

Dopravní podnik Ostrava a.s., odbor kolejová vozidla, nabízí soubor 15 ks tramvajových vozidel T3 a 4 ks tramvajových vozidel T6A5, dle přiložené tabulky, k odprodeji za vyvolávací cenu 1 529 715 Kč.

Ostravská tramvaj T3 | repro: flickr.com

Nabídka musí být vyhotovena a předložena v českém jazyce v jednom vyhotovení. Nabídka v souladu s podmínkami tohoto poptávkového řízení bude podepsána oprávněnou osobou zájemce.

Obálka s nabídkou musí být uzavřená a označena nápisem: „Nabídka odkoupení 19 ks tramvají“. Na obálce musí být uvedeno: obchodní firma a adresa sídla nebo místa podnikání. Uzavřením obálky nebo obalu se rozumí opatření obálky resp. obalu na uzavření podpisem a případně razítkem zájemce, a to tak, aby obálku nebylo možné jakýmkoliv způsobem neoprávněně otevřít, aniž by došlo k poškození výše uvedených ochranných prvků.

Cenová nabídka zájemce musí obsahovat:

  • nabídková cena za každý kus tramvaje v Kč bez DPH,
  • evidenční čísla tramvají, o něž má zájemce zájem (zájemce může nacenit libovolný počet tramvají),
  • název firmy, a zástupce firmy,
  • termín převzetí tramvajových vozidel, zajištění nakládky a odvozu tramvají (na náklady zájemce).

Nabídky budou otevřeny za přítomnosti ředitele úseku technického Ing. Martina Chovance, vedoucího odboru kolejová vozidla Ing. Petra Tomaly a vedoucího středisek tramvají, pana Libora Dvořáčka a Radka Korába. Vyhodnocení proběhne formou porovnání cenových nabídek jednotlivých zájemců. Zadavatel se rozhodl vyhodnotit nabídky zájemců dle kritéria nejvyšší nabídková cena. Předmětem hodnocení bude jednotková cena za odkup jednotlivých kusů tramvají v Kč bez DPH. Zájemci budou o výsledku poptávkového řízení informování. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit poptávkové řízení.

Vybranému zájemci bude předložena kupní smlouva a zálohová faktura. Zálohová faktura bude vystavena prodávajícím nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne podpisu kupní smlouvy oběma smluvními stranami. Nakládku a odvoz vozidel zajistí kupující na vlastní náklady. (Více informací ZDE.)

Reklama: