Hráz přehrady Boskovice je opět přístupná

BOSKOVICE | Hráz přehrady Boskovice získala po své rekonstrukci kolaudační souhlas a opět je již možný přístup veřejnosti (pouze pro pěší) přes hráz vodárenské nádrže. Informuje povodí Moravy, s. p.

VD Boskovice | repro: pmo.cz

Povodí Moravy, s.p. informuje, že byl vydán Kolaudační souhlas na stavbu s názvem „VD Boskovice – rekonstrukce, zvýšení bezpečnosti VD za povodni“, který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby. Z toho vyplývá, že již je možný přístup veřejnosti (pouze pro pěší) přes hráz vodárenské nádrže Boskovice.

Upozorňujeme však, že veřejnost je povinna se řídit „Provozním řádem“, který je přístupný na informativní tabuli u domku hrázného před korunou hráze a je nedílnou součástí dohody o podmínkách průchodu přes korunu vodního díla. Vstup na hráz, resp. průchodu přes korunu hráze, je možný pouze v časovém období: duben – říjen kalendářního roku v době od 8.00 do 18.00, listopad – březen kalendářního roku v době od 9.00 do 15.00.

Vstupující osoby musí dbát zvýšené opatrnosti. Vstup se psy je povolen pouze pro psy vedené na vodítku. Pohyb cyklistů a motorových vozidel je zakázán s výjimkou vozidel údržby a úklidové techniky. Průjezd přes hráz je cyklistům zakázán, vstup s kolem je povolen pouze tehdy, pokud bude kolo vedeno. Dále je nutné zmínit důraz na udržování čistoty a pořádku, jelikož cesta prochází ochranným pásmem vodárenské nádrže. Kontrolu nad dodržováním provozního řádu provádí zaměstnanci Povodí Moravy, s.p., ve spolupráci s Městskou policií Boskovice a Městským úřadem Boskovice, odborem kanceláře tajemníka.

Reklama: